CENTRUM DOSKONAŁOŚCI

AKTUALNOŚCI
powrót do strony głównej CD


W grudniu 2004 roku złożone zostały 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Sektorowego Programu Operacyjnego 'Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006'.

  • Dr Marka Kaczorowskiego - koordynatora wniosku projektu "Budowa badawczo-rozwojowego laboratorium miernictwa mikro przyspieszeń kinetyczno-grawitacyjnych oraz ekstensometrii nanometrowej". Projektowane laboratorium umożliwi rozwój zaawansowanych technologii związanych z miernictwem mikro przyspieszeń kinetyczno-grawitacyjnych oraz ekstensometrii nanometrowej. Laboratorium umożliwi wykonywanie precyzyjnych doświadczeń, badań, testów, cechowania i kalibracji instrumentów akcelero-grawimetrycznych oraz ekstensometrycznych.

  • Dr Stanisława Schillaka - koordynatora wniosku projektu "Modernizacja laboratorium georeferencyjnego dla ciągłego monitorowania pozycji techniką laserową-GPS".
    Podstawowym celem modernizacji laboratorium laserowego i GPS w Obserwatorium Astrogeodynamicznym CBK PAN w Borowcu jest szersze wykorzystanie wyników pomiarów dla potrzeb przedsiębiorstw geodezyjnych, nawigacyjnych i związanych z dokładnym wyznaczaniem pozycji w zakresie regionalnym i ogólnopolskim (Polska Aktywna Sieć Geodezyjna ASG-PL). Osiągnięcie tego celu wymaga ciągłego monitorowania pozycji technikami satelitarnymi: laserową i GPS na poziomie milimetrowym w skali globalnej. Taką dokładność wyprzedzającą wymagane dokładności dla praktycznego wykorzystania powinna zapewniać stacja referencyjna. Rozszerzenie zakresu działalności laboratorium o zadania gospodarcze wymaga zapewnienia ciągłości pomiarów na odpowiednim poziomie, wzmocnienia bazy aparaturowej i komputerowej i zapewnienia właściwych warunków pracy dla specjalistycznej aparatury. Zadaniem projektu jest wyposażenie laboratorium w aparaturę zapewniającą ciągłość wyznaczania pozycji, poprawę jakości wyników pomiarów i ich dostępności i trwałość działania laboratorium w okresie najbliższych 10 lat. Istotnym zadaniem jest modernizacja pomieszczeń, w których znajduje się aparatura pomiarowa i obliczeniowa. Realizacja projektu będzie podstawą dla dalszego unowocześnienia laboratorium w miarę wprowadzania nowych technologii i metod pomiarowych. Jednym z celów jest przygotowanie do wprowadzenia europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo i jego wykorzystania dla potrzeb gospodarki.

Powrót na początek strony Do strony głównej CD

Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 6 czerwca 2005