Nasze kwalifikacje i doświadczenie

Zespół specjalistów z Centrum Badań Kosmicznych PAN posiada najdłuższe tradycje w kraju w zakresie zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji.
Już w roku 1989, we współpracy z ośrodkami z Niemiec i Szwecji, zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce kampanię pomiarową GPS, a od 1990 roku posiadamy własne odbiorniki geodezyjne.
Zgodnie z podstawową zasadą pomiarów geodezyjnych "od ogółu do szczegółu" już na początku lat 90-tych przystąpiliśmy, we współpracy z Departamentem Geodezji i Kartografii MGPiB, do realizacji nowej zintegrowanej osnowy podstawowej kraju.
Pierwszym etapem było włączenie Polski do europejskiej sieci geodezyjnej EUREF w efekcie czego wyznaczonych zostało 11 punktów sieci EUREF-POL'92, które stanowią obecnie geodezyjną sieć "zerowego" rzędu w Polsce.

Równolegle rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem projektu zagęszczenia sieci EUREF na terenie kraju. Naszym działaniom przyświecał cel stworzenia w krótkim czasie precyzyjnej, trójwymiarowej, jednorodnej powierzchniowo sieci, pokrywającej obszar całego kraju. W niespełna dwa lata od rozpoczęcia pierwszych pomiarów (lipiec 94) przekazaliśmy do zasobu kompleksowe opracowanie dla całej sieci POLREF (łącznie 359 zespołów punktów).

W celu otrzymania z pomiarów GPS wysokości w systemie normalnym, w ZGP CBK były prowadzone prace, które zaowocowały powstaniem modelu geoidy dla terenu Polski ("QUASI'96") o dokładności względnej 1 ÷ 2 mm/km.

Kontynuacją prac nad integracją Polski z Europą było uczestnictwo CBK w projekcie EUVN, mającym na celu połączenie techniką GPS punktów fundamentalnych sieci niwelacyjnych i mareografów państw europejskich. W ramach tych prac przeprowadziliśmy w roku 1997 kampanię pomiarową na terenie Polski oraz opracowaliśmy "podsieć" obejmującą 35 punktów na terenie Europy środkowo-wschodniej.

Już od samego początku tworzenia nowych sieci dbaliśmy o ich jak najpełniejszą integrację z istniejącymi osnowami państwowymi poprzez wykonywanie wzajemnych związań lub adaptując istniejące punkty do nowych zadań. Stworzyło to możliwość wykonania wnikliwych analiz deformacji istniejących opracowań sieci klasycznych oraz wyznaczenie różnych wariantów przejść z układów geocentrycznych (EUREF-89, WGS-84) do układów państwowych.

Równolegle z tworzeniem nowej osnowy podstawowej kraju współdziałamy z przedsiębiorstwami geodezyjnymi przy realizacji techniką GPS osnów niższego rzędu.
Przykładami takich prac mogą być:

  • osnowa II klasy na obiekcie Mierzeja Wiślana, na zlecenie Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami BGPiB - październik 1992
  • osnowa III klasy województwo płockie, we współpracy z OPGK Lublin - wrzesień 1995,
  • osnowa inwentaryzacyjna na obiekcie Mogilno, we współpracy z firmą GEOPROJEKT - maj 1996,
  • osnowy III klasy na obszarze woj. Gdańskiego, na zlecenie firmy EKO-GIS Services - październik 1996,
  • osnowa III klasy na obiekcie Żarnowiec-Jastrzębia Góra, we współpracy z Trójmiejskim Przedsiębiorstwem ArGeo - listopad 1996,
  • precyzyjna osnowa kontrolno-pomiarowa szkód górniczych w rejonie KWK Bogdanka, we współpracy z OPGK Lublin - maj 1999,
  • osnowa III klasy na obiekcie gm. Borki, we współpracy z OPGK Lublin - wrzesień 1999,
  • osnowa III klasy na obiekcie gm. Kock, we współpracy z firmą GEODETA - październik 1999.
  • osnowa III klasy na obiekcie Radzyń Podlaski, we współpracy z OPGK Lublin - listopad 2000,
  • osnowa III klasy na obiekcie Annopol, we współpracy z OPGK Lublin - listopad 2000,
Powrót do poprzedniej strony

Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 7 marca 2005