Program szkolenia

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy omawiane w bloku teoretycznym oraz zakres ćwiczeń odbywanych zarówno ze sprzętem GPS jak i oprogramowaniem.
Czas szkolenia w części teoretycznej wynosi 10.5 godziny zaś ćwiczeń - 21.5 godziny.
 1. PODSTAWY GEODEZYJNYCH SYSTEMÓW SATELITARNYCH
  • Obecnie funkcjonujące i planowane systemy
  • System GNSS i jego komponenty
  • Wprowadzenie do systemu Galileo
  • Budowa i funkcjonowanie systemu GPS
   • Struktura sygnału
   • Stan obecny i perspektywy

 2. ZASTOSOWANIA SYSTEMU GPS
  • Geodezyjne:
   • Zasady projektowania sieci
   • Metody pomiaru i opracowania obserwacji GPS: statyczne, FastStatic, kinematyczne
  • Nawigacyjne (GPS, DGPS, RTN)

 3. UKŁADY GEODEZYJNE
  • Rodzaje współrzędnych: kartezjańskie X,Y,Z, geodezyjne B,L,h oraz współrzędne płaskie x,y
  • Elipsoidy odniesienia (globalne i lokalne)
  • Elipsoidy: GRS'80 i WGS-84. Podobieństwa i różnice
  • Odwzorowania kartograficzne Gaussa-Krügera i quasistereograficzne - reguły i zniekształcenia odwzorowawcze.
  • Układy współrzędnych na elipsoidzie Krasowskiego: "1942" w pasach 3- i 6-cio stopniowych, "1965", "1965-86", GUGiK-80
  • Układy współrzędnych na elipsoidach GRS80 i WGS-84: ITRF, ETRF, "EUREF-89", "1992", "2000" oraz UTM

 4. SIECI GEODEZYJNE W POLSCE
 5. Sieci jako praktyczne (fizyczne) realizacje układów w terenie
  • Klasyczna sieć pozioma i jej kolejne wyrównania:
   • w układzie "1942" ("57-58", "PPOG-81", "JSAG-83")
   • w układzie "1992"
  • Klasyczna sieć wysokościowa i jej kolejne wyrównania. Układy wysokościowe: "Kronsztadt-60" i "Kronsztadt-86"
  • Nowe trójwymiarowe osnowy państwowe: EUREF-POL, POLREF, EUVN, ASG-EUPOS
  • Warunki dokładnościowe w istniejących i projektowanych instrukcjach i wytycznych geodezyjnych

 6. TRANSFORMACJE GEODEZYJNE
  • 7 - parametrowa transformacja przestrzenna
  • 4 - parametrowa transformacja płaska
  • Transformacje wielomianowe

 7. GEOIDA I JEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
  • Metodyka przejścia z wysokości elipsoidalnych /uzyskiwanych z GPS/ do wysokości normalnych (tzw. niwelacja GPS)

 8. NAWIGACJA PRZY UŻYCIU RĘCZNEGO ODBIORNIKA GPS
  • Lokalizacja punktów w terenie
  • Nawigacja precyzyjna z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS

 9. ĆWICZENIA POMIAROWE TECHNIKĄ GPS
  • Omówienie opcji i parametrów ustawianych w odbiornikach
  • Pomiary statyczne, "FastStatic" oraz kinematyczne

 10. OPRACOWANIE DANYCH GPS (post-processing)
  • Międzynarodowe sieci permanentnych stacji GNSS
  • Krajowe sieci stacji permanentnych (ASG-PL, ASG-EUPOS, MSPP)
  • Dostępność danych obserwacyjnych i produktów w międzynarodowych systemach sieci permanentnych
  • Dostępność danych obserwacyjnych i produktów w krajowych systemach sieci permanentnych
  • Formaty danych obserwacyjnych (RINEX i Compact RINEX)
  • Wykorzystanie systemów automatycznego opracowania obserwacji użytkownika (krajowego ASG-EUPOS oraz ogólnoświatowego AUSPOS)

 11. ĆWICZENIA Z OPROGRAMOWANIEM NA SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM
  • Praca z programami komercyjnymi (na przykładzie Trimble Geomatics Office (TGO)®) przy wykorzystaniu obserwacji ze stacji permanentnych i obserwacji własnych użytkownika
  • Tworzenie środowiska, wczytanie danych, współrzędne przybliżone
  • Opracowanie wektorów z parametryzacją procesu
  • Wyrównanie sieci wektorów: swobodne z jednym punktem stałym oraz z przymusem nawiązania. Kontrola jakości rozwiązań
  • Transformacja współrzędnych do układów państwowych
  • Wyznaczania wartości odstępów geoidy od elipsoidy "N" z modelu

 12. MAPA NUMERYCZNA
  • Praktyczne posługiwanie się mapą numeryczną (program GEO-MAP® firmy "GEO-SYSTEM")
  • Metody tworzenia wielkoskalowych map numerycznych (z pomiarów bezpośrednich, wektoryzacji, digitalizacji, na podstawie materiałów archiwalnych
  • Numeryczny model terenu, tworzenie warstwic, przekrojów, widoków trójwymiarowych
  • Tworzenie wydruków i raportów graficznych
  • Współpraca z zewnętrznymi bazami danych
  • Gromadzenie, udostępnianie i aktualizacja danych w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Analiza zgromadzonych danych, tworzenie map tematycznych
  • Wymiana danych pomiędzy różnymi systemami (formaty wymiany danych)
Powrót do poprzedniej strony

Copyright ©2008, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 22 pazdziernika 2008