Projekt ESEAS-RI

( Europejski Serwis Badania Zmian Poziomu Morza
- Infrastruktura techniczna)
powrót do strony głównej zakładuProjekt pilotażowy serwisu ESEAS (European Sea Level Service)

Projekt ESEAS-RI został złożony przez organizatorów i członków europejskiego serwisu badania poziomu morza - ESEAS, który powstał w wyniku wypracowanych koncepcji badawczych i strategii działania w ramach Akcji COST-40 (EOSS), w której CBK reprezentowało stronę polską od 2000 roku. Akcja ta zakończyła się we wrześniu 2001 roku i została oceniona przez Brukselę jako wyróżniająca.
Wniosek pod nazwą "European Sea Level Service - Research Infrastructure" ESEAS-RI (EVR1-2001-00042) został złożony w Brukseli w ramach 5. PR UE w roku 2001, w programie "Global Monitoring for Environment and Security" (GMES), w ramach "specific research and technological development work program "Energy, Environment and Sustainable Development" (ESD) C(2001) 4307.
Po okresie negocjacji, kontrakt ostatecznie został zatwierdzony i podpisany do realizacji w dniu 18-10-2002, pod numerem EVR1-CT-2002-40025.

Wsparciem finansowym dla realizacji Projektu ESEAS-RI przez CBK PAN jest dodatkowo przyznany przez KBN w dniu 19-12-2002 roku SPUM-M (Decyzja Nr 78/E-73/SPB/5.PR UE/DZ 680/2002-2005).W projekcie ESEAS-RI, który jest projektem pilotażowym serwisu ESEAS trwającym 3 lata, jako partnerzy występuje 21 instytucji z niemal całej Europy.
Pełną listę znależć można pod adresem serwisu ESEAS "List of Participants"

Ze strony Polski, w Projekcie uczestniczą dwa instytuty:

  • Centrum Badań Kosmicznych PAN
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni

Strona polska zobowiązała się włączyć do Projektu na okres minimum 3 lat 2 stacje mareograficzne: jako stację główną stację we Władysławowie oraz, dodatkowo stację w Darłówku.
Dokładniejsze informacje o działającej na obu stacjach infrastrukturze technicznej i zainstalowanej aparaturze pomiarowej znaleźć można na odpowiednich stronach: Stacja Władysławowo oraz Stacja Darłówko

Główne cele projektu

Podstawowym celem naukowym projektu jest podjęcie studiów nad zmianami poziomu morza w różnych skalach czasu: od najkrótszych (sezonowych) aż do wiekowych oraz dokonanie oszacowań wielkości możliwych w przyszłości zmian średniego poziomu morza.

Podstawowym celem technologicznym jest zapewnienie wsparcia dla infrastruktury naukowo-badawczej serwisu ESEAS, niezbędnego dla pełnego wykorzystania naukowego obecnie istniejących jak i przyszłych obserwacji poziomu morza.

Spodziewane rezultaty

  • dostępność baz danych zawierających jednorodne i sprawdzone pod względem jakości (potwierdzone certyfikatem) godzinne dane mareograficzne
  • unowocześnienie sieci stacji mareograficznych i udoskonalenie infrastruktury naukowo-badawczej w obrębie serwisu ESEAS.
  • powstaną modele empiryczne zmian poziomu morza, które stanowić będą unikalną bazę dla dalszych studiów nad procesami klimatycznymi zachodzącymi w różnych skalach czasu np. dla lepszego poznania Oscylacji Północnego Atlantyku i jej wpływu na kontynent europejski a także spójnego opisu występowania stanów ekstremalnych poziomu morza w akwenach morskich otaczających kontynent europejski.
  • stymulacja integracji środowiska badawczego, zajmującego się wyznaczaniem europejskiego poziomu morza, z sieciami zewnętrznymi, bardziej rozległymi i promowanie koordynacji badań.
  • wkład do raportów oceny środowiska
  • dostarczenie informacji nt. ewentualnych przeszkód i trudności w dostępie do istniejących międzynarodowych baz danych

Pakiety robocze

WP1 Quality control of the sea level observations - (Kontrola jakoœci obserwacji poziomu morza)
WP2 Absolute sea level variations - (Absolutne zmiany poziomu morza)
WP3 Decadal to inter-decadal sea level variations - (Zmiany poziomu morza w różnych skalach czasu (sezonowe i wiekowe)
WP4 Improving the sea level observing system - (Udoskonalanie systemu obserwacji zmian poziomu morza)
WP5 Project management - (Zarzšdzanie projektem)

Udział CBK w realizacji zadań Projektu

T1.3(okres realizacji: 01-11-2002 - 29-06-2003)
Utworzenie struktury połączeń internetowych z ESEAS oraz udostępnianie za ich pomocą danych i produktów generowanych przez CBK w ramach Data Centre i Analysis Centre

T1.5(okres realizacji: zadanie spoza harmonogramu CBK)
Współpraca z IMGW w ramach wykonywania kontroli jakości uśrednionych danych godzinnych ze stacji mareograficznych, tworzeniu bazy danych dla tych obserwacji oraz opracowywaniu wysokiej jakości szeregów czasowych średnich miesięcznych (wszystkie nowe dane w bazach mają być odniesione do znanego układu wysokościowego wraz z metadata i certyfikatem jakości)

T2.1(okres realizacji: 01-11-2002 - 27-04-2003)
Zdefiniowanie, implementacja i atestacja strategii opracowania obserwacji ze stacji CGPS ze szczególnym uwzględnieniem składowej pionowej. Będzie ona następnie wykorzystywana do wyznaczeń prędkości pionowej stacji w jednolitym układzie odniesienia o docelowej dokładności około 1 mm/rok

T2.2(okres realizacji: 01-11-2002 - 27-04-2003) Zdefiniowanie, implementacja i atestacja strategii dla wykonywania analiz szeregów czasowych stacji CGPS, które umożliwią wyznaczanie pionowych składowych wektora prędkości stacji CGPS w jednolitym układzie odniesienia z precyzją poniżej 0.5 mm/rok

T2.3(okres realizacji: 01-05-2003 - 03-08-2005)
Generowanie spójnych wyników analiz obserwacji GPS ze wszystkich opracowywanych w CBK Analysis Centre stacji CGPS, zainstalowanych w pobliżu stacji mareograficznych należących do serwisu ESEAS według strategii wypracowanej w ramach tematu T2.1.

T2.4(okres realizacji: 01-05-2003 - 03-08-2005)
Zbieranie informacji o wybranych parametrach fizycznych, mających wpływ na obserwacje GPS, wyniki ich opracowania oraz wygenerowane na ich podstawie szeregi czasowe współrzędnych stacji (np. efekty obciążeniowe oceaniczne, hydrologiczne i wywołane ciśnieniem atmosferycznym, efekty troposferyczne i jonosferyczne). Wyznaczanie parametrów opisujących te zjawiska, oraz aktualizacja i modernizacja istniejących modeli tych zjawisk. Wyniki uzyskane w tym temacie winny modyfikować strategie opracowania obserwacji GPS w temacie T2.1.

T2.5(okres realizacji: 01-08-2003 - 28-07-2005)
Wykonywanie spójnych analiz szeregów czasowych stacji opracowywanych przez CBK w ramach utworzonego w nim "Analysis Centre". Wyznaczanie wartości prędkości pionowej dla punktów CGPS w pobliżu stacji mareograficznych ESEAS w interwałach półrocznych.

T2.6(okres realizacji: 01-06-2003 - 01-06-2004)
Udział w przygotowaniu i wykonaniu absolutnych pomiarów grawimetrycznych na wybranych stacjach obserwacyjnych ESEAS

T2.7(okres realizacji: 01-08-2003 - 28-07-2005)
Zebranie wszelkich istniejących danych (historycznych i najnowszych), dotyczących pomiarów i wyników niwelacji precyzyjnej dla reperów i punktów charakterystycznych stacji mareograficznych ESEAS i ich sąsiedztwa. Analiza zebranych danych źródłowych i wyników ich opracowania, badanie rozbieżności i poprawności procedur redukcyjnych, które powinny umożliwić ich ujednolicenie co do układu odniesienia oraz wyznaczenie wysokości w układach: państwowym i EUVN. Badanie stabilności istniejących i historycznych grup reperów w celu wyłonienia rejonów o najwyższej stabilności pod względem ruchów pionowych terenu dla wyboru reperu odniesienia (TGBM) dla nowo definiowanej grupy reperów w pobliżu stacji mareograficznych.

T2.8(okres realizacji: 01-07-2004 - 24-07-2005)
Szacowanie wartości wpływu ruchów pionowych skorupy ziemskiej oraz bezwzględnych i względnych zmian poziomu morza dla polskich stacji mareograficznych włączonych do projektu ESEAS.

T4.3(okres realizacji: 01-03-2003 - 25-01-2004)
Kolokacja stacji mareograficznych ze stacjami GPS. Po dokonaniu klasyfikacji mareografów w ramach WP1 (T1.1), kolokacja taka jest niezbędna w celu wyznaczenia absolutnych zmian poziomu morza lub dla odniesienia rejestrowanych przez nie wartości poziomu morza w jednolitym układzie odniesienia - wspólnym z układem(ami) stosowanym w altimetrii satelitarnej. Stacje takie pracować będą we współpracy ze stacjami CGPS.

T4.4(okres realizacji: 03-10-2003 - 02-11-2004)
Dla stacji mareograficznych, na których nie zachodzi bezwzględna konieczność instalacji stacji CGPS, okresowo wykonywane będą związania mareografów poprzez pomiary GPS w formie cyklu kilkudniowych, całodobowych kampanii obserwacyjnych. Wyniki tych pomiarów pozwolą na powiązanie obserwacji mareograficznych poziomu morza i odniesienie ich do jednolitego, globalnego układu odniesienia. W Polsce wykonane zostaną związania dla nowej, automatycznej stacji mareograficznej (Darłówek Zachodni) oraz związanie stacji GPS z punktem(ami) europejskiej sieci EUVN.

Powrót na początek strony powrót do strony głównej zakładu

Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 7 czerwca 2005