EUREF-POL '92

( EUropean REference Frame - POLand )
powrót do strony głównej zakładuKoncepcja układu europejskiego

Stworzenie jednorodnej sieci kontynentalnej i opartego o nią układu geodezyjnego dla obszaru Europy ma długą historię.
Pierwsze prace w tym kierunku podjęte były już przed II wojną światową, jednak ze względu na krótki dwudziestoletni okres pokoju oraz kryzys ekonomiczny w latach trzydziestych działania te nie były zbyt intensywne. Po wojnie, w wyniku podziału kontynentu na dwa bloki, integracja osnów krajów europejskich dokonywała się siłą rzeczy w ich obrębie, a ze względu na możliwości obliczeniowe tego okresu swoim zasięgiem obejmowała jedynie podstawowe osnowy poziome (sieć astronomiczno-geodezyjną) i wysokościowe.
Polska, która znalazła się w bloku państw socjalistycznych, uczestniczyła w pracach nad tworzeniem Jednolitej Sieci Astronomiczno - Geodezyjnej (JSAG) oraz Jednolitej Wysokościowej Sieci Niwelacyjnej (JWSN nazywanej w literaturze angielskojęzycznej UPLN - Unified Precise Levelling Network).
Rozwinięciem wyrównań JSAG na kolejne rzędy sieci są poszczególne realizacje układu "1942" (i układów pochodnych jak np. "1965") stosowane w Polsce:

  • najwcześniejsza realizacja - układ "1942" rozwiązanie 1957-58. Posługujemy się nim w pracach geodezyjnych do chwili obecnej, gdyż współrzędne katalogowe punktów osnowy państwowej w układzie "1965" wywodzą się od niego,
  • ostatnia realizacja układu - układ "1942" rozwiązanie 1983 (określane w skrócie jako JSAG-83). Mimo bardzo wysokiej dokładności nie weszło do zastosowań w cywilnych pracach geodezyjnych.
Podobna sytuacja miała miejsce w Europie Zachodniej, gdzie stworzono sieć RET-ring (Readjustment of the European Triangulation Network) dla osnowy poziomej oraz UELN (United European Levelling Network).
W wyniku jej opracowania powstawały kolejne europejskie układy odniesienia (Euopean Datum), z ostatnią jego realizacją - ED87.
Wszystkie omawiane realizacje układów kontynentalnych bazowały oczywiście na obserwacjach klasycznych z przyjmowaną lokalną elipsoidą odniesienia:
  • elipsoidą Krasowskiego z 1940 roku i punktem przyłożenia Pułkowo w Europie Wschodniej,
  • elipsoidą Międzynarodową (Hayford 1924) dla układów European Datum dla obszaru Europy Zachodniej.
Techniki satelitarne lat osiemdziesiątych, a głównie NNSS (Navy Navigation Satellite System) TRANSIT (wykorzystywany przez geodetów przy zastosowaniu metody pomiarów dopplerowskich), ze względu na decymetrowe dokładności, służył przede wszystkim do kontroli przenoszenia się błędów w sieciach.
Dopiero upowszechnienie się, pod koniec lat osiemdziesiątych, jego następcy - "NAVSTAR GPS" spowodowało zmianę koncepcji i sposobu realizacji sieci i układu europejskiego.

Projekt europejskiej sieci EUREF

W czasie trwania General Assembly IUAG - (Vancouver, 1987 rok), utworzono, w ramach Komisji X "Continental Network", podkomisję IAG pod nazwą "Subcommission for the European Reference Frame (EUREF)", która miała koordynować pracę nad nową, jednorodną, trójwymiarową siecią kontynentalną opartą na pomiarach satelitarnych. Już w styczniu 1989 roku przeprowadzono pierwszą kampanię testową (GPS Test Campaign), mającą na celu określenie warunków pomiarów i współpracy odbiorników różnych typów.

Pierwsze pomiary sieci EUREF miały miejsce w dniach 16-28 maja 1989 roku (kampania EUREF-GPS'89) i obejmowały 93 punkty położone w Europie Zachodniej, z czego 22 były punktami odniesienia (reference stations), wyznaczonymi technikami SLR i VLBI. W następnym roku kampania EUREF North-West'90 włączyła obszary Skandynawii, oraz połączyła sieć EUREF z siecią północno-amerykańską.

Pod względem otrzymanych dokładności kampanie te nie spełniły z różnych przyczyn oczekiwań i praktycznie wszystkie kraje uczestniczące w nich powtórzyły pomiary w późniejszym okresie. Natomiast niewątpliwie wypracowano przy ich realizacji pewne standardy postępowania, które obowiązują do chwili obecnej, zarówno przy rozszerzaniu sieci EUREF jak i przy realizacji innych projektów o charakterze międzynarodowym.

Projekt sieci EUREF dla Polski

Zmiany polityczne w naszym kraju po 1989 roku stworzyły możliwość włączenia Polski do jednolitego europejskiego układu odniesienia EUREF.
Na wniosek Głównego Geodety Kraju, dr. Remigiusza Piotrowskiego, powołany został przez Sekcję Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, zespół pod przewodnictwem prof. W. Barana, który opracował raport ("O potrzebie i zasadach założenia zintegrowanej podstawowej sieci geodezyjnej w układzie EUREF"). Zaproponowano sieć składającą się z 11 punktów, przy doborze których, poza warunkami geometrycznymi obowiązującymi dla sieci EUREF, uwzględniono również ich przynależność do istniejących lub projektowanych sieci:

  • KSD (Krajowej Sieci Dopplerowskiej), założonej w 1986 r.
  • JSAG (Jednolitej Sieci Astronomiczno-Geodezyjnej)
  • IGS (International GPS for Geodynamics Service)
  • sieci BSLP (Baltic Sea Level Project)
  • realizowane od szeregu lat krajowe sieci geodynamiczne

Po konsultacjach w środowisku geodezyjnym raport został zaakceptowany jako projekt nowej osnowy EUREF w Polsce, która miałaby stanowić również sieć "zerowego" rzędu realizującą nowy układ odniesienia.
Nowe punkty, ze względu na jawność ich współrzędnych, nie pokrywały się z istniejącą osnową państwową, natomiast uznano za wskazane, tam gdzie było to możliwe, wykonanie stabilizacji nad płytami punktów KSD.
Stabilizację wykonano w postaci postumentu betonowego o wysokości ok. 100 cm nad poziomem gruntu z centrowaniem wymuszonym. Jako przykład stabilizacji punktu, leżącego poza terenem obserwatorium podajemy punkt 0301 ROZEWIE.
sposób stabilizacji punktu sieci EUREF-POL na przykładzie 0301 ROZEWIE. (Rozmiar pliku 34kB) Taki sposób stabilizacji jest zalecany dla punktów sieci IGS, do której należy kilka z punktów sieci EUREF-POL, znajdujących się w obserwatoriach astronomiczych (0216 BOROWIEC, 0217 BOROWA GÓRA, 0302 LAMKÓWKO, 0306 JÓZEFOSŁAW i 0310 GRYBÓW).

Międzynarodowa kampania pomiarowa GPS - EUREF-POL'92

W dniach 4-8 lipca 1992 roku przeprowadzona została międzynarodowa kampania pomiarowa EUREF-POL'92, której celem było włączenie Polski do sieci EUREF.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami między głównymi organizatorami kampanii: Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG, Frankfurt/M., Niemcy) i Zakładem Geodezji Planetarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa (ZGP CBK), obserwacje przeprowadzone zostały na 30 punktach rozmieszczonych na obszarze całej Europy, w tym na 11 w Polsce. Tak duża liczba punktów wynikała z planowanego sposobu opracowania sieci EUREF, polegającego na wyznaczeniu regionalnych orbit w oparciu o znane współrzędne punktów odniesienia, którymi są stacje laserowe (SLR) i VLBI. Podejście takie znane jest pod nazwą "fiducial concept".

Szkic rozmieszczenia wszystkich punktów kampanii GPS EUREF-POL'92 znajduje się na poniższym rysunku.


Rozmieszczenie punktów GPS w ramach kampanii EUREF-Pol'92

Mapa rozmieszczenia punktów sieci EUREF-POL'92. Rozmiar pliku 223kB
Wciskając dowolny, interesujący Cię punkt przejdziesz do tabeli współrzędnych.
Kolorem czarnym oznaczone są punkty nawiązania zaś czerwonym punkty nowo-wyznaczane.


0011 Metsähovi 0014 Onsala 0030 Hohenbünstorf 0035 Wettzell 0061 Graz 0015 Klinta 0031 Berlin 0201 Riga 0202 Simeiz 0208 Sanskovski Grun 0209 Pecny 0216 Borowiec 0217 Borowa Góra 0301 Rozewie 0302 Lamkówko 0303 Masze 0304 Czarnkowie 0306 Józefosław 0307 Studnice 0308 Rogaczew 0309 Zubowice 0310 Grybów 0311 Akmeniskiai 0312 Meskonys 0313 Karlsburg 0314 Kirschberg
powrót do mapy Wykaz współrzędnych kartezjańskich punktów nawiązania sieci EUREF-POL'92
(w układzie ITRF-91 na epokę 1992.5)
przejście do współrz. geocentrycznych XYZ
Numer
EUREF
Nazwa stacji X [m] Y [m] Z [m]
0011 METSÄHOVI 7601 2890652.8295 1310295.2994 5513958.6465
0014 ONSALA 7213 3370606.1261 711917.4528 5349830.6772
0030 HOHENBÜNSTORF 7600 3778214.9495 698644.7327 5074053.5521
0035 WETTZELL 7224 4075539.9858 931735.2168 4801629.3015
0061 GRAZ 7839 4194426.6293 1162693.9596 4647246.5874

powrót do mapy Wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów sieci EUREF-POL'92
w układzie EUREF-89 (na epokę 1989.0)
przejście do współrz. geocentrycznych XYZ
Numer
EUREF

Nazwa stacji
B
(szerokość geodezyjna)
L
(długość geodezyjna)
h
(wysokość elipsoidalna)
0015 KLINTA 56° 24' 58.33392" 16° 25' 55.27870" 75.425 m
0031 BERLIN 52° 29' 21.52446" 13° 18' 43.79137" 108.435 m
0201 RIGA 56° 56' 54.46304" 24° 03' 30.94947" 29.345 m
0202 SIMEIZ 44° 24' 55.27504" 33° 59' 29.77106" 386.518 m
0208 SANSKOVSKI GRUN 48° 42' 27.94949" 21° 48' 26.02886" 202.378 m
0209 PECNY 49° 54' 51.06234" 14° 47' 13.17287" 590.857 m
0216 BOROWIEC 52° 16' 33.99702" 17° 04' 29.49237" 116.863 m
0217 BOROWA GÓRA 52° 28' 29.96067" 21° 02' 06.75802" 139.906 m
0301 ROZEWIE 54° 49' 39.01589" 18° 19' 35.36004" 70.807 m
0302 LAMKÓWKO 53° 53' 32.63073" 20° 40' 11.77537" 187.049 m
0303 MASZE 53° 53' 09.78874" 22° 42' 02.36910" 210.368 m
0304 CZARNKOWIE 53° 42' 14.42353" 16° 07' 46.50919" 238.935 m
0306 JÓZEFOSŁAW 52° 05' 50.17978" 21° 01' 53.52405" 141.653 m
0307 STUDNICA 51° 13' 37.97920" 16° 02' 32.82329" 203.857 m
0308 ROGACZEW 50° 49' 47.44862" 19° 34' 38.19211" 303.612 m
0309 ZUBOWICE 50° 36' 10.52287" 23° 35' 01.59054" 318.016 m
0310 GRYBÓW 49° 37' 43.04100" 20° 56' 49.10280" 408.373 m
0311 AKMENISKIAI 55° 19' 06.73598" 21° 49' 56.29276" 92.509 m
0312 MESKONYS 54° 55' 51.38941" 25° 19' 00.31624" 229.525 m
0313 KARLSBURG 53° 59' 58.27939" 13° 36' 09.48719" 89.218 m
0314 KIRSCHBERG 51° 13' 51.82862" 14° 16' 44.51054" 267.223 m

powrót do mapy Wykaz współrzędnych kartezjańskich punktów sieci EUREF-POL'92
w układzie EUREF-89 (na epokę 1989.0)
Numer
EUREF
Nazwa stacji X [m] Y [m] Z [m]
0015 KLINTA 3391931.336 1000359.936 5290279.680
0031 BERLIN 3787401.801 896152.913 5036226.520
0201 RIGA 3183914.345 1421473.481 5322796.714
0202 SIMEIZ 3783746.673 2551362.626 4441445.035
0208 SANSKOVSKI GRUN 3915265.218 1566567.504 4769327.289
0209 PECNY 3979250.486 1050396.937 4857100.104
0216 BOROWIEC 3738397.180 1148285.751 5021752.207
0217 BOROWA GÓRA 3633815.667 1397453.930 5035280.798
0301 ROZEWIE 3495579.623 1157845.533 5190403.614
0302 LAMKÓWKO 3524523.267 1329693.458 5129846.189
0303 MASZE 3475730.662 1453976.538 5129448.807
0304 CZARNKOWIE 3635006.809 1051224.494 5117503.217
0306 JÓZEFOSŁAW 3664940.623 1409153.720 5009571.367
0307 STUDNICA 3846614.367 1106083.899 4949572.478
0308 ROGACZEW 3803542.932 1352681.133 4921845.791
0309 ZUBOWICE 3717652.591 1622948.940 4905872.913
0310 GRYBÓW 3866100.293 1479953.023 4836446.401
0311 AKMENISKIAI 3376643.346 1352769.802 5221718.728
0312 MESKONYS 3320254.323 1570665.050 5197158.050
0313 KARLSBURG 3651918.685 883669.915 5136784.741
0314 KIRSCHBERG 3878544.823 987117.110 4949889.906

Powrót na początek strony powrót do strony głównej zakładu

Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 7 marca 2005