Osnowa POLREF

( POLish REference Frame )
powrót do strony głównej zakładuKampanie pomiarowe

Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia jakim był pomiar i opracowanie danych przy użyciu techniki GPS sieci I-go rzędu POLREF, całość prac na tym obiekcie została podzielona na trzy części - kampanie obserwacyjne. W celu zapewnienia jednorodności całej sieci POLREF, dla wszystkich trzech kampanii obserwacyjnych przyjęte zostały jednakowe kryteria dotyczące zarówno sposobu pomiaru jak i typu odbiorników GPS użytych na poszczególnych typach punktów. I tak:

 • na punktach sieci zerowego rzędu EUREF-POL obserwacje wykonano odbiornikami typu Turbo-Rogue lub Trimble 4000SSE w sposób permanentny, o ile umożliwiały to warunki (np. punkty na terenach obserwatoriów), lub w sesjach 10 - 12 godz./dobę na pozostałych, w miarę możliwości w jak największej ilości dni. Sesje te powinny pokrywać się z dwoma sesjami obserwacyjnymi zaprojektowanymi dla pomiarów na punktach sieci POLREF.
 • na punktach sieci I-go rzędu POLREF obserwacje zostały wykonane odbiornikami typu Wild-Leica Serii 200, w co najmniej dwóch seriach po min. 3.5 godz. każda,
 • na punktach kierunkowych dla punktów sieci POLREF obserwacje zrealizowano w co najmniej dwóch sesjach po min. 45 min. każda, w miarę możliwości przy użyciu odbiorników tego samego typu.

W porządku chronologicznym, w ramach realizacji sieci POLREF, wykonane zostały następujące kampanie GPS:

Kampania POLREF-SE (POLish REFerence network - South-East):

Obejmowała swym zasięgiem południowo-wschodnią część Polski i wykonana została w terminie 10-27 lipca 1994 roku. Obiekt pokrywał się ze strefą I państwowego układu współrzędnych "1965", jedynie w części północnej obejmując strefę II. Pomiarowi podlegało 210 punktów, w tym:

 • 103 punkty sieci POLREF - pomierzone odbiornikami Wild-Leica Serii 200,
 • 103 punkty kierunkowe (dla każdego punktu sieci POLREF), - pomierzone odbiornikami Trimble 4000SST,
 • 4 punkty sieci EUREF-POL (0217 Borowa Góra, 0308 Rogaczew, 0309 Zubowice i 0310 Grybów), stanowiące punkty nawiązania,
W opracowaniu użyte zostały również obserwacje GPS ze stacji IGS Józefosław (JOZE) (punkt o identycznych współrzędnych poziomych z punktem EUREF 0306 Józefosław lecz odmiennie zdefiniowanej wysokości). Głównym wykonawcą był Zakład Geodezji Planetarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN. Podwykonawcą prac terenowych było Okręgowe Przędsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (OPGK) w Lublinie. Dodatkowo w pomiarach uczestniczył dwuosobowy zespół z Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) w Olsztynie.

Kampania POLREF-NE (POLish REFerence network - North-East):

Obejmowała terytorium północno-wschodniej Polski i wykonana została w terminie 17-27 października 1994 roku. Obiekt pokrywał się ze strefą II państwowego układu współrzędnych "1965", jedynie w części zachodniej zawierając kilka punktów ze strefy III. Pomiarowi podlegało w sumie 145 punktów, w tym:

 • 75 punktów sieci POLREF (8 punktów łącznych z kampanią POLREF-SE) - pomierzonych odbiornikami Wild-Leica Serii 200,
 • 67 punktów kierunkowych (dla każdego nowego punktu sieci POLREF) - pomierzonych odbiornikami Trimble 4000SST,
 • 3 punkty sieci EUREF-POL (0217 Borowa Góra, 0302 Lamkówko i 0303 Masze), stanowiące punkty nawiązania.
W opracowaniu użyte zostały również obserwacje GPS ze stacji IGS Józefosław (JOZE) oraz Borowiec IGS (BOR1) - punkt usytuowany ekscentrycznie w stosunku do punktu EUREF 0216 Borowiec.

Kampania POLREF-W (POLish REFerence network - West):

Obejmowała swym zasięgiem zachodnią Polskę i wykonana została w terminie 24 kwietnia-25 maja 1995 roku. Pomiarowi podlegało łącznie 379 punktów, w tym:
 • 197 punktów sieci POLREF (w tym 19 punktów łącznych z kampanią POLREF-SE i POLREF-NE) - pomierzonych odbiornikami Wild-Leica Serii 200,
 • 178 punktów kierunkowych (dla każdego nowego punktu sieci POLREF) - pomierzonych odbiornikami Ashtech,
 • 4 punkty sieci EUREF-POL (0301 Rozewie, 0304 Czarnkowie, 0307 Studnica i 0308 Rogaczew) stanowiące punkty nawiązania,
W opracowaniu użyte zostały również obserwacje GPS ze stacji IGS: Józefosław (JOZE), Borowiec (BOR1) oraz 0302 Lamkówko (LAMA).

Pomiary dodatkowe:

Punkty sieci POLREF. Mapa zasięgów poszczególnych sesji pomiarowych
 • ostateczne wyrównanie sieci POLREF (348 punktów) programem BERNESE w ścisłym nawiązaniu do 11 punktów sieci EUREF-POL,
 • przeliczenie ostatecznych współrzędnych punktów sieci POLREF z układu EUREF-89/PSWG-92 na układy: "1942", "1965" i "1942/JAG-1983" (348 plus 11 punktów),
 • wyznaczenie parametrów transformacji i przeliczenie na ich podstawie współrzędnych punktów SAG i SW z układu "1942/JSAG-1983" na układ EUREF-89/PSWG-92 (łącznie około 6500 punktów),
 • obliczenie azymutów i kątów kierunkowych na punkty kierunkowe dla punktów POLREF w układach "1942", "1965", "1942/JSAG-1983" oraz EUREF-89/PSWG-92,
 • sporządzenie pełnej dokumentacji naukowej i technicznej.
Podczas opracowania kampanii POLREF-SE okazało się, że punkt 0502 Rolów Wierch nie jest identyczny z ekscentrem punktu SAG - 1833017 Rolów Wierch. Jednocześnie sąsiedni punkt sieci POLREF - 0604 Krynica identyczny z punktem II klasy 1843415 Krynica Wieś III, wykazywał przy wyznaczaniu parametrów transformacji bardzo dużą różnicę w stosunku do rozwiązania otrzymanego z GPS. Ponieważ obydwa punkty znajdowały się na brzegu sieci, istniało niebezpieczeństwo nieuwzględnienia deformacji przy przeliczaniu punktów sieci SAG i SW do nowego układu. Z tego powodu postanowiono wykonać dowiązanie obydwu punktów do osnowy państwowej I klasy. Dla punkru 0502 Rolów Wierch był to najbliższy punkt osnowy, natomiast dla 0604 Krynica wybrano punkt 1843011 Jaworzyna Krynicka. Dodatkowo wykonano dowiązanie ekscentru punktu 1503 Jerzmanowice używanego do nawiązania osnowy z rejonu śląska (tzw. Exc.4).

Wstępne opracowanie i analiza danych:

Opracowanie wektorów sieci POLREF-W programem TRIMVEC-PLUS:

Do wstępnego opracowania wektorów wybrany został program TRIMVEC-PLUS rev. E. (opis tego programu można znależć w "Trimvec-Plus GPS Survey Software Rev. E. User's Manual and Technical Reference Guide" firmy Trimble Navigation). Wybór ten wynikał przede wszystkim z możliwości wprowadzania danych z różnych typów odbiorników (Leica-Wild Serii 200, Turbo Rogue i Trimble 4000SSx) poprzez format RINEX.

Opracowanie wykonywane było dla każdego fragmentu sieci (kampanii obserwacyjnej) w ten sam sposób, w dwóch etapach:

 • w pierwszym kroku przyjmowane były współrzędne punktów z uśrednionego rozwiązania obserwacji kodowych. Następnie, w nawiązaniu do punktów sieci EUREF-POL, obliczone zostały jedynie wektory wyznaczające współrzędne przybliżone wszystkich nowowyznaczanych punktów sieci POLREF.
 • w drugiej iteracji opracowywano już wszystkie wektory wprowadzając jako współrzędne przybliżone - wartości wyznaczone w poprzednim kroku.
 • Praktycznie opracowaniu podlegały wektory zdefiniowane między sąsiednimi punktami sieci.
  Wybrane, zarówno do wstępnych analiz jak i do końcowego opracowania, wektory zamieszczone są na rys. 4. We wstępnych opracowaniach stosowane były następujące opcje i parametry:

  • ze względu na odległości między punktami sieci (20¸ 60 km), obliczenia w ykonywane były dla kombinacji częstotliwości L1 i L2 (tzw. L3 "iono-free") eliminującej liniowy wyraz efektów jonosferycznych.
  • stosowane były orbity precyzyjne IGS (tzw. "combined solution"),
  • jako rozwiązania wektorów przyjęto rozwiązania typu float tj. bez wyznaczania nieoznaczoności jako wartości całkowitych.
  Ponieważ w trakcie realizacji umów 43/MGPiB/94 i 7/CBK/MGPiB/94 wykonane były obliczenia dla południowo-wschodniej i północno-wschodniej części sieci POLREF oraz łączne obydwu części, opracowanie programem TRIMVEC-PLUS ograniczało się do obliczeń wektorów części zachodniej (POLREF-W). Opracowaniu podlegały jedynie wektory między sąsiednimi punktami sieci (w sumie 692). Powtarzalność wyznaczeń wartości składowych wektorów nie przekraczała kilku centymetrów, co pozwalało sądzić, że średni błąd położenia punktu po wyrównaniu powinien być nie większy niż 1 cm.

  Wyrównanie sieci programem TRIMNET:

  Wykonane zostały dwa wyrównania programem TRIMNET:
  • Kampanii POLREF-W obejmującej 202 punkty, w tym 197 punktów wyznaczanych oraz 5 punktów nawiązania punktów sieci EUREF-POL (0216 Borowiec, 0301 Rozewie, 0304 Czarnkowie, 0307 Studnica i 0308 Rogaczew)
  średnie błędy współrzędnych punktów po wyrównaniu wyniosły:
  mB = 0.0021 m, mL = 0.0043 m, mh= 0.0039 m
  mB = 0.0054 m, mL = 0.0103 m, mh= 0.0095 m
  • Łączne opracowanie sieci POLREF składającej się z trzech kampanii (POLREF-SE, POLREF-NE i POLREF-W) zawierające 359 punktów oraz 1418 wektorów między nimi. Nawiązanie stanowiło 11 punktów sieci EUREF-POL i ich współrzędne przyjęto jako znane i bezbłędne (0216 Borowiec, 0217 Borowa Góra, 0301 Rozewie, 0302 Lamkówko, 0303 Masze, 0304 Czarnkowie, 0306 Józefosław, 0307 Studnica, 0308 Rogaczew, 0309 Zubowice i 0310 Grybów).
  średnie błędy współrzędnych punktu dla całej sieci po wyrównaniu wyniosły:
  mB = 0.0017 m, mL = 0.0041 m, mh= 0.0034 m
  przy czym zauważyć można dużą jednorodność wielkości błędów dla wszystkich punktów sieci. Największe błędy zaobserwowano na punkcie 2303 DZIELICE, dla którego wyniosły one:
  mB = 0.0055 m, mL = 0.0104 m, mH= 0.0096 m

  Opracowanie obserwacji programem Bernese GPS Software wer. 3.5:

  Opracowanie programem Bernese rozdzielone zostało na dwie części:

  • opracowanie wektorów między punktami sieci EUREF-POL z obserwacji odbiornikami Turbo Rogue SNR 8000 i TRIMBLE 4000 SSE
  • opracowanie sieci POLREF w nawiązaniu do punktów EUREF-POL
  Takie rozwiązanie podyktowane było dużymi różnicami w długościach wektorów sieci EUREF-POL i POLREF oraz czasie obserwacji na tych punktach.

  Opracowanie wektorów między punktami sieci EUREF-POL:
  Głównym celem wykonania obserwacji na punktach sieci EUREF-POL podczas realizacji osnowy I-go rzędu POLREF było porównanie otrzymanych rezultatów z uzyskanymi z wyrównania kampanii GPS w 1992 roku ("EUREF-POL’92"). Ponieważ punkty te tworzą na terenie Polski osnowę 0-go rzędu, w stosunku do których wyrównana miała być nowa sieć POLREF, należało sprawdzić czy nowe wyniki uzyskane z analiz wektorów mieszczą się w ich błędach średnich uzyskanych z rozwiązania z 1994 roku.

  Sprzęt pomiarowy:
  Jednorodność użytego w pomiarach sprzętu GPS, jak dobrze wiadomo, ma szczególne znaczenie w warunkach działania tzw. S.A. ("Selective Availability"). Aby ustrzec się przed pewnymi systematycznymi efektami, zwłaszcza w składowej pionowej, zaleca się wykonanie pomiarów za pomocą jednorodnych lub, w ostateczności, "zgodnych ze sobą" w określonym pakiecie oprogramowania odbiorników GPS. Z uwagi na powyższe oraz istniejące uwarunkowania organizacyjne i finansowe, punkty sieci EUREF-POL mierzone były we wszystkich trzech etapach realizacji obiektu POLREF tylko dwoma typami odbiorników: Turbo ROGUE oraz Trimble 4000SSE.

  W kolejnych kampaniach POLREF użyte zostały następujące odbiorniki:
  • Kampania POLREF-SE:
   • 1 odbiornik Trimble 4000SSE na punkcie 0306 Józefosław - stanowiący własność Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej (IGWiAG P.W.)

   • 2 odbiorniki Turbo Rogue SNR 8000 - po jednym z AOS CBK Borowiec oraz Instytutu Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (IGiF ART).

  • Kampania POLREF-NE:
   • 1 odbiornik Turbo Rogue SNR 8000 na punkcie EUREF 0302 Lamkówko z Instytutu Geodezji i Foto-grametrii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. (IGiF ART).
   • 1 odbiornik Turbo Rogue SNR 8000 na punkcie Borowiec IGS, (ekscentr punktu EUREF 0216 Boro-wiec) z AOS CBK Borowiec.
   • 1 odbiornik Trimble 4000SSE na punkcie EUREF 0303 Masze z Głównego Zarządu Topograficznego Wojska Polskiego (GZT WP).
   • 1 odbiornik Trimble 4000SSE na punkcie EUREF 0306 Józefosław z Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej, (IGWiAG P.W.).

  • Kampania POLREF-W:
   • 1 odbiornik Turbo Rogue SNR 8000 na punkcie EUREF 0302 Lamkówko z Instytutu Geodezji i Foto- grametrii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. (IGiF ART).
   • 1 odbiornik Turbo Rogue SNR 8000 na punkcie Borowiec IGS, (ekscentr punktu EUREF 0216 Boro-wiec) z AOS CBK Borowiec.
   • 1 odbiornik Trimble 4000SSE na punkcie EUREF 0306 Józefosław z Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej, (IGWiAG P.W.).
   • 2 odbiorniki Trimble 4000SSE na punktach EUREF 0301 Rozewie, 0304 Czarnkowie, 0307 Studnica oraz 0308 Rogaczew z Głównego Zarządu Topograficznego Wojska Polskiego (GZT WP).

  Pomiary terenowe:

  Kampania POLREF-SE
  Jeden spośród 5 punktów sieci EUREF-POL (0306 JÓZEFOSŁAW) w czasie pomiarów uczestniczył w międzynarodowej służbie IGS (Inernational GPS Service for Geodynamics) wykonując pomiary całodobowe z 30 sekundowym krokiem rejestracji. Cztery pozostałe punkty (0217 BOROWA GÓRA, 0308 ROGACZEW, 0309 ZUBOWICE oraz 0310 GRYBÓW) mierzone były wyłącznie na użytek sieci I-go rzędu dwoma odbiornikami Turbo-Rogue w ten sposób, iż w rejonie objętym zasadniczym pomiarem punktów sieci POLREF (odbiornikami Leica-Wild) zawsze mierzony był wektor między punktami oporowymi służąc, oprócz funkcji kontrolnej, także do bezpośrednich nawiązań punktów POLREF do sieci 0-go rzędu. Pomiar na tych punktach wykonywany był bowiem każdego dnia w interwałach 12.5 godzinnych, z godzinnymi zakładkami w stosunku do realizowanych dla punktów POLREF obu sesji pomiarowych.

  Kampania POLREF-NE
  Z uwagi na narzucony termin wykonania kampanii oraz uwarunkowania zewnętrzne tj. ograniczoną na ten okres liczbą dostępnych odbiorników typu Rogue i Trimble, punkty sieci EUREF-POL pomierzone zostały ostatecznie 4 odbiornikami. Dwa spośród 4 punktów w chwili pomiarów uczestniczyły w międzynarodowej służbie IGS wykonując pomiary całodobowe z 30 sekundowym krokiem rejestracji. Były to punkty: JOZE oraz BOR1. Dwa pozostałe punkty mierzone były wyłącznie na użytek sieci I-go rzędu. Punkt 0302 LAMKÓWKO poza pierwszym dniem kampanii, w którym rejestracja trwała zaledwie około 4.5 godziny, w pozostałych dniach był obserwowany w interwałach od 18.5 do 24 godzin. Punkt 303 MASZE, na którym obserwacje wykonywał zespół pomiarowy z GZT W.P. rejestrował w trybie całodobowym z wyjątkiem sesji 292-1, podczas której nastąpiła przerwa między godziną 18:32 a 21:57. Z punktu tego brak jest również obserwacji z ostatniego dnia kampanii tj. sesji 300-1.

  Punkt 0217 BOROWA GÓRA, jako jedyny z punktów EUREF-POL w rejonie objętym kampanią, mierzony był odbiornikiem Leica - Wild System 200 ze zwiększoną liczbą sesji do trzech.

  Kampania POLREF-W
  W ostatnim etapie realizacji sieci POLREF w ramach służby IGS pracowały już 3 stacje. Do dwóch wy-mienionych w poprzednim punkcie dołączyła stacja 0302 LAMKÓWKO z odbiornikiem Turbo Rogue SNR8000. Obserwacje na nich wykonane zostały w sposób permanentny z interwałem 30 sekundowym.

  Na pozostałych 4 punktach tj. 0301 ROZEWIE, 0304 CZARNKOWIE, 0307 STUDNICA oraz 0308 RO-GACZEW obserwacje wykonywane były przy użyciu 2 odbiorników Trimble 4000SSE. Rejestracja danych na nich odbywała się z krokiem 15 sekundowym w dwóch sesjach dziennie po ok. 4 godziny co odpowiadało dokładnie standardowi obserwacji dla punktów sieci POLREF. Z punktów sieci IGS do analiz wzięto materiał obserwacyjny z całego okresu trwania kampanii tj. z 31 dni, z punktu 0301 ROZEWIE istnieją zbiory obserwacyjne dla niepełnych 17 dni, z punktu 0304 CZARNKOWIE z 16, dla punktu 0307 STUDNICA - odpowiednio z 11 zaś dla 0308 ROGACZEW z 12 dni.

  W efekcie mamy z tego etepu realizacji sieci POLREF bardzo niejednorodny materiał obserwacyjny narzu-cający niejako "dwurzędowe" podejście do jego opracowania.

  Opracowanie obserwacji

  Wszystkie analizy dotyczące punktów EUREF-POL wykonane zostały programem Bernese GPS Software ver. 3.5. (M. Rothacher, G. Beutler, W. Gurtner, E. Brockmann, L. Marvart: "Documentation of the Bernese GPS Software ver. 3.4", May, 1993).

  Aby umożliwić porównanie rozwiązań z roku 1993 z otrzymanymi z kampanii POLREF należało w pierwszym rzędzie ujednolicić układy odniesienia oraz sprowadzić wyniki uzyskane z poszczególnych kampanii do tej samej epoki. Kampania z 1992 roku opracowana została w układzie ITRF-91 na epokę 1992.5, jej końcowe wyniki zaś, zgodnie z obowiązującą konwencją dla sieci EUREF, opublikowane zostały i zatwierdzone rezolucją w układzie EUREF’89 (ETRF-89). Obserwacje z kampanii POLREF-SE natomiast, z uwagi na dostępną orbitę precyzyjną, rozwiązane zostały w układzie ITRF-92 na epokę kampanii tj. 1994.5, z kampanii POLREF-NE w ITRF-92 na epokę 1994.8, zaś z kampanii POLREF-W w układzie ITRF-93 na epokę 1995.4.

  Aby zminimalizować rozbieżności z tytułu przyjętej metody przejścia między układami i epokami, współrzędne z układu EUREF’89 przeniesiono do układu ITRF-91 na epokę 1992.5 z wykorzystaniem dokładnie tego samego sposobu, jaki został zastosowany po wyrównaniu sieci EUREF-POL’92. Transfor-macji międy układami ITRF-91 a ITRF-92 oraz ITRF-93 dokonano przy pomocy parametrów opublikowanych w "1992 IERS Annual Report", "1993 IERS Annual Report" oraz wykorzystaniu modelu NNR-NUVEL1 ("IERS Technical Note 13").

  Wykaz współrzędnych "odniesienia" punktów sieci EUREF-POL objętych pomiarami w kolejnych kampaniach POLREF oraz obliczone na ich podstawie składowe wektorów zestawione są w tabeli poniżej.

  Współrzędne punktu BOR1 zostały wyznaczone z rozwiązania sieciowego kampanii EUREF-POL’92 (tak jak pozostałe punkty poddane niniejszej analizie) z uwzględnieniem wektora ekscentru 0216 Borowiec - BOR1, który został wyznaczony z 7 sesji pomiarowych wykonanych w marcu 1993 roku i opracowanych zarówno programem Trimvec-Plus jak i Bernese GPS Software ver. 3.4. Wektor ten był kontrolowany w póŸniejszym terminie wielokrotnie za pomocą nowych obserwacji GPS, które potwierdziły kilkumilimetrową dokładność wyznaczeń jego składowych na przestrzeni 2 lat.

  We wstępnej fazie analiz zostały wykonane opracowania pojedynczych wektorów z wykorzystaniem orbit precyzyjnych IGS. Po stworzeniu tzw. środowiska pracy w pakiecie Bernese oraz zdefiniowaniu wektorów podlegających opracowaniu (stworzenie zbiorów pojedynczych różnic) wykonany został następnie tzw. "preprocessig" wykrywający i korygujący uskoki fazy oraz markujący przedziały obserwacji o zbyt dużych szumach. Ze wzgledu na odległości między punktami zastosowane zostało opracowanie dla częstotliwości L3 (tzw. "iono-free combination") będącej kombinacją częstotliwości L1 i L2 eliminującą liniowe wyrazy efektów jonosferycznych.

  Jako pierwsze przybliżenie wyznaczone zostały poszczególne wektory z rozwiązania L3 bez rozwiązywania nieoznaczoności jako wartości całkowitych (metodą ELIMINate). Tego typu rozwiązanie było zastosowane, z przyczyn sprzętowych, do wyrównania sieciowego kampanii EUREF-POL’92.

  Przyjmując nowo wyznaczone współrzędne jako dobre przybliżenie ostatecznego rozwiązania, po zbudowaniu dla każdego wektora modelu jonosfery na "częstotliwości" L4, wyznaczone zostały wartości nieoznaczoności (jako liczby całkowite) dla kombinacji częstotliwości L5. (tzw. "Wide lane"). Po tym kroku ponownie wyznaczone zostały poszczególne wektory na częstotliwości L3, tym razem z rozwiązaniem nieoznaczoności na L1 i L2 wykorzystując rozwiązane wartości z L5. Dla tego sposobu rozwiązania wykonana została następnie analiza dziennych powtarzalności składowych dB, dL, dh dla poszczególnych wektorów stanowiąca podstawę do oszacowania dokładności "zewnętrznej" rozwiązań.

  Po zachowaniu rozwiązań nieoznaczoności wykonane zostało następnie wyrównanie wektorów ze wszystkich sesji łącznie. Wyznaczenia współrzędnych końców wektorów dokonano po przyjęciu wartości dla punktów początkowych z wykazów zamieszczonych w tabeli 3 (załącznik 4 tom 1/7 ZB) tj. po przetransformowaniu rozwiązania EUREF-POL’92 na układy ITRF-92 oraz ITRF-93 na epoki poszczególnych kampanii.

  Końcowymi etapami opracowania, w ramach poszczególnych faz realizacji sieci POLREF, było wyrównanie odpowiednich "siatek" punktów łącznie ze wszystkich sesji metodą ELIMINate (tak jak to było realizowane przy opracowaniu kampanii EUREF-POL’92) oraz metodą SIGMA tj. z wyznaczeniem nieoznaczoności jako wartości całkowitych. W kolejnych kampaniach POLREF przyjęto przy tym następujące założenia i warianty opracowania:

  • Kampania POLREF-SE

  a.) Jako punkt o stałych współrzędnych przyjęto punkt 0216 BOROWA GÓRA. Do wyrównania wziętych zostało 5 wektorów utworzonych między jednoimiennym typem odbiorników Turbo-Rogue oraz jeden wektor "mieszany" — 0216 Borowa Góra - 0306 Józefosław.

  b.) Jako punkt o stałych współrzędnych przyjęto punkt 0216 BOROWA GÓRA. Do wyrównania wzięto zarówno wektory między odbiornikami Turbo-Rogue jak i wektory "mieszane" o początku w punkcie 0306 Józefosław.

  c.) Jako punkt o stałych współrzędnych przyjęto punkt 0306 JÓZEFOSŁAW. Do wyrównania wzięto tylko wektory "mieszane" o punkcie początkowym w 0306 JÓZEFOSŁAW (4 wektory).

  • Kampania POLREF-NE

  Jako punkt o stałych współrzędnych przyjęto punkt BOR1.

  Do wyrównania wzięto 5 wektorów zdefiniowanych między odbiornikami Turbo-Rogue oraz Trimble 4000SSE.

  • Kampania POLREF-W

  Jako punkt o stałych współrzędnych przyjęto punkt BOR1.

  Ze względu na "niejednorodność" materiału obserwacyjnego na poszczególnych punktach zastosowano "rzędowe" podejście do wyrównania. W pierwszym etapie wyrównane zostały permanentne obserwacje wykonane na punktach sieci IGS po czym, w etapie drugim, po przyjęciu nowych współrzędnych dla stacji 0306 Józefosław oraz 0303 Lamkówko, wykonane zostało wyrównanie obserwacji dla pozostałych punktów

  EUREF-POL pomierzonych w sesjach 2 x 4 godziny.

  Uzyskane wyniki:

  Zestawienia współrzędnych punktów wyznaczonych z trzech kampanii POLREF z rozwiązań sieciowych oraz składowych poszczególnych wektorów z łącznego opracowania wszystkich sesji dla danego wektora zamieszczone są w tabeli 4-załącznik 4 tom 1/7 ZB.

  Otrzymane średnie wartości RMS z dziennej powtarzalności wektorów wynoszą dla składowej N, E oraz U odpowiednio:

  — w kampanii POLREF-SE: 4.4 mm, 3.3 mm oraz 10.4 mm.

  — w kampanii POLREF-NE: 1.4 mm, 1.8 mm oraz 5.0 mm.

  — w kampanii POLREF-W: 2.7 mm, 2.6 mm oraz 9.3 mm.

  Wartości RMS dla poszczególnych wektorów przedstawione są na rysunku 5d - załącznik 3 tom 1/7 ZB.

  Po rozwiązaniu wektorów, dla kontroli, dokonano sumowania ich składowych w poszczególnych trójkątach, uzyskując następujące rezultaty:

  Kampania POLREF-SE

  Trójkąt

  DB

  DL

  Dh

  JOZE - BORG - ROGA

  0.0016m

  0.0073m

  0.0148m

  JOZE - BORG - ZUBO

  0.0031m

  0.0037m

  -0.0006m

  JOZE - ZUBO - ROGA

  -0.0027m

  -0.0022m

  -0.0121m

  JOZE - ZUBO - GRYB

  0.0009m

  0.0092m

  0.0058m

  JOZE - ROGA - GRYB

  0.0004m

  0.0021m

  0.0110m

  BORG - ROGA - ZUBO

  0.0013m

  0.0058m

  0.0266m

  ROGA - ZUBO - GRYB

  0.0032m

  0.0093m

  0.0069m

  Kampania POLREF-NE

  Trójkąt

  DB

  DL

  Dh

  BOR1 - JOZE - LAMK

  -0.0013m

  -0.0023m

  -0.0002m

  JOZE - LAMK - MASZ

  -0.0033m

  -0.0013m

  0.0009m

  Kampania POLREF-W

  Trójkąt

  DB

  DL

  Dh

  BOR1 - JOZE - LAMK

  -0.0004m

  0.0009m

  -0.0019m

  BOR1 - LAMK - ROZE

  -0.0002m

  -0.0004m

  0.0077m

  BOR1 - ROZE - CZAR

  -0.0122m

  -0.0084m

  0.0000m

  BOR1 - ROGA - STUD

  0.0016m

  -0.0014m

  -0.0041m

  BOR1 - JOZE - ROGA

  -0.0017m

  0.0013m

  0.0028m

  Zarówno w wartościach RMS dla poszczególnych wektorów jak i w "niezamknięciach" trójkątów najmniejsze wartości uzyskano dla stacji z obserwacjami permanentnymi, co jest zrozumiałe, największe zaś, szczególnie w "niezamknięciach" trójkątów, dla wektorów między punktami obserwowanymi w stosunkowo małej ilości sesji (3 sesje/wektor) i w sposób całkowicie niezależny (w oddzielnych sesjach, z różnymi warunkami atmosferycznymi, łukami orbitalnymi itp.).

  Różnice między rozwiązaniem kampanii EUREF-POL’92 a wyrównaniami sieciowymi z kolejnych faz realizacji sieci POLREF zamieszczone są na rysunkach: 6a-c (załącznik 3 tom 1/7 -ZB).

  Wynika z nich, iż w zasadzie ze wszystkich trzech kampanii POLREF osiągnięta została zgodność w wartościach współrzędnych na poziomie ok. 1-2 cm.

  Podsumowując należy stwierdzić, iż punkty EUREF-POL objęte pomiarami w ramach kampanii POLREF-SE, POLREF-NE oraz POLREF-W nie wykazują odchyleń we współrzędnych większych od oszacowanych błędów średnich z wyrównania sieci "EUREF-POL’92", co upoważnia do przyjęcia ich bez zmian jako punkty oporowe zarówno w częściowym jak i całościowym wyrównaniu krajowej sieci I-go rzędu

  Opracowanie obserwacji między punktami sieci POLREF-W:
  Orbita:

  Do opracowania wykorzystano podobnie jak w przypadku programu TRIMVEC-PLUS orbitę precyzyjną IGS, będącą kombinacją siedmiu orbit precyzyjnych generowanych przez różne ośrodki (CODE, EMR, ESA, GFZ, JPL, NGS, SIO). Z tego właśnie powodu uważa się ją za najdokładniejszą. Wygenerowana, na podstawie orbity precyzyjnej orbita standardowa składała się z 31 dobowych łuków. Wewnętrzną dokładność orbity standardowej ocenić należy na kilka centymetrów w poszczególnych składowych i około 10 cm w pozycji satelity.

  Opracowanie pojedynczych wektorów:

  W stosunku do opracowania programem TRIMVEC-PLUS, w programie Bernese GPS Software założyliśmy, że wyznaczone zostaną nieoznaczoności fazy jako wartości całkowite. Odległości między wektorami wynoszące kilkadziesiąt kilometrów, oznaczały konieczność opracowania eliminującego wpływ liniowegowyrazu efektów jonosferycznych poprzez wykonanie obliczeń dla kombinacji liniowej częstotliwości podstawowych tzw. L3 iono-free,

  Przyjęto metodę wyznaczenia nieoznaczoności "sigma" z kryterium brzegowym odchylenia rzeczywistej wartości nieoznaczoności od wartości całkowitej równym 0.05 cykla. Dla takiego warunku w trakcie opracowania pojedynczych różnic wyznaczonych zostało około 99.5% nieoznaczoności.

  Kolejność wyznaczenia nieoznaczoności zgodnie z metodyką przyjętą dla opracowania programem Bernese GPS Software była następująca:

  • wyznaczenie poprawek zegarów odbiornikowych z obserwacji kodowych,
  • wyznaczenie modeli jonosfery dla każdej sesji pomiarowej z kobinacji częstotliwości L1 i L2 tzw. "L4",
  • zdefiniowanie wektorów i przygotowanie pojedynczych różnic fazy,
  • analiza obserwacji (pojedynczych różnic) w programie MAUPRP,
  • wyznaczenie nieoznaczoności dla częstotliwości L5-tzw."wide-lane", z uprzednio wyznaczonym modelem jonosfery, programem GPSEST,
  • ponowne opracowanie programem GPSEST dla częstotliwości końcowej L3 z wprowadzeniem nieoznaczoności L5 jako wartościami znanymi.

  Tak przygotowane "wektory" stanowiły materiał wejściowy dla łącznego opracowania sieci.

  Wyrównanie sieci:

  Wyrównanie sieci w przypadku Bernese GPS Software jest praktycznie identycznym procesem z opracowaniem pojedynczego wektora (wykonywane jest tym samym programem z pakietu - GPSEST). Różnica jest głównie ilościowa, gdyż opracowaniu podlegają wszystkie obserwacje (pojedyncze różnice). Podobny charakter ma opracowanie "multi-baseline" w niektórych programach komercyjnych np. TRIMVEC-PLUS, jednak tam takie opracowanie ograniczone jest do maksimum 10 punktów).

  Niewiadomymi w rozwiązaniu sieci POLREF-W były :

  *

  opracowywane wektory

  -

  701

  *

  wyznaczane współrzędne

  -

  588

  *

  nierozwiązane nieoznaczoności

  -

  75

  *

  wyznaczane parametry troposfery

  -

  878

  *

  nieoznaczoności referencyjne

  -

  776

  *

  Całkowita liczba wyznaczanych niewiadomych

  -

  2317

  W wyniku otrzymano błąd pojedynczej obserwacji (pojedynczej różnicy fazy) równy 0.0036 m dla ogólnej liczby 3007809 pojedynczych różnic.

  Łączne wyrównanie sieci POLREF:

  Analogiczne dane dla części wschodniej sieci POLREF przedstawiają się nastepująco:

  *

  opracowywane wektory

  -

  753

  *

  wyznaczane współrzędne

  -

  513

  *

  nierozwiązane nieoznaczoności

  -

  75

  *

  wyznaczane parametry troposfery

  -

  904

  *

  nieoznaczoności referencyjne

  -

  780

  *

  Całkowita liczba wyznaczanych niewiadomych

  -

  2272

  przy błędzie pojedyńczej obserwacji 0.0040 m i całkowitej liczbie pojedynczych różnic wynoszącej 2762114.

  Okazało się, że całkowita liczba wyznaczanych niewiadomych dla całej sieci POLREF (w sumie blisko 4600) była zbyt duża aby wykonać łączne opracowanie sieci programem GPSEST pomimo użycia stacji roboczej HP-7000 Apollo. W związku z tym wykonano oddzielnie opracowania dla części wschodniej (kampanie POLREF-SE i POLREF-NE) oraz zachodniej (kampania POLREF-W), a następnie połączono obie części programem COMPAR z uwzględnieniem macierzy wariacyjno-kowariancyjnych punktów. Wyniki z programu GPSEST dla wschodniej i zachodniej części sieci (zbiory pel3f6.gps i pwl3f5.gps) oraz z połączenia sieci programem COMPAR (zbiór polref.cmp) znajdują się na dyskietce 006.

  Analiza dokładności:

  Wewnętrzna dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów z łącznego opracowania wynosiła poniżej 1 mm. Jest to błąd formalny wynikający z bardzo dużej liczby obserwacji w stosunku do ilości wyznaczanych niewiadomych. W związku z tym należy poszukiwać bardziej realnej oceny dokładności współrzędnych. W naszym przypadku taką ocenę stanowić może porównanie różnic współrzędnych punktów na styku obydwu opracowanych części oraz porównanie wyników z różnych software’ów (TRIMVEC i BERNESE).

  Otrzymane wartości wskazują na błędy poniżej centymetra w składowych poziomych B,L (największą różnicę otrzymano na punkcie 4503 Piotrowice 3.5cm dla składowej) i około centymetra w składowej wysokościowej (największe różnice na punktach 0502 Rolów Wierch - 6cm i 3501 Zieleniec - 5cm). Podobne porównanie wykonanne dla wyrównania programem TRIMNET (rys.9 załącznik 3 tom 1/7 ZB) wykazuje większe różnice, pomimo błędów średnich położenia punktów z wyrównania obydwu części i całości poniżej 1cm w składowych (rozdział 4.2 sprawozdania). Podkreślić należy fakt, że sposób związania zachodniej części sieci z częścią wschodnią w kampanii POLREF-W budzi wiele zastrzeżeń. Obserwacje na punktach łącznych wykonane zostały w większości wypadków w jednej sesji pomiarowej, a związanie tych punktów z resztą sieci jest bardzo słabe (rys. 3 i 4 załącznik 3 tom 1/7 ZB). Pomimo tego uzyskano dla tych punktów bardzo wysoką zgodność między obydwoma rozwiązaniami.

  Oprócz omawianych rozwiązań, wykonano również:
  • opracowanie tzw. swobodne" dla obydwu części (z wyznaczeniem współrzędnych wszystkich punktów, również sieci EUREF-POL).
  • opracowanie z jednym punktem nawiązania (odpowiednio 0301 Rozewie dla części zachodniej i 0310 Grybów dla wschodniej),

  Celem pierwszego z nich była kontrola czy nie występują w sieci obszary, które ulegają deformacji w wyniku wymuszenia nawiązania (na przykład zaginanie się sieci w obszarach brzegowych).

  Natomiast w drugim przypadku mogliśmy przeanalizować błędy wyznaczenia współrzędnych punktów sieci EUREF-POL otrzymane poprzez wyznaczenie z sieci POLREF. Była to druga niezależna (wykonana z innych obserwacji) kontrola poprawności współrzędnych sieci EUREF.

  W obydwu opracowaniach nie stwierdzono deformacji sieci, a uzyskane zgodności z rozwiązaniem dla 11 punktów nawiązania wyniosły poniżej 1 cm w składowych poziomych i około 1 cm w składowej wysokościowej.

  Wyniki powyższych analiz upoważniaja nas do określenia dokładności wyznaczenia współrzednych punktów sieci POLREF na około 5 mm w składowych poziomych i około 10 mm w składowej wysokościowej.

  Wyznaczenie wspóŁrzędnych punktów kierunkowych:

  Stworzeniu zespołu punktów punkt POLREF - punkt kierunkowy przyświecały dwa cele :

  • umożliwienie wykonania najwyższej jakości obserwacji na sieci POLREF przy użyciu techniki GPS z równoczesnym, precyzyjnym powiązaniem nowo powstałej osnowy z siecią SAG i SW. Punkty istniejącej osnowy z odpowiednimi warunkami do obserwacji GPS uzyskiwały nową stabilizację naziemną i utożsamiane były z siecią POLREF. W przypadku niedogodnych warunków widoczności na punkcie SAG-SW, stabilizowano nowy punkt POLREF natomiast punkt istniejącej osnowy stawał się jego punktem kierunkowym punktu POLREF,
  • stworzeniem zespółu punktów praktycznie o jednakowej dokładności i ze wzajemną widocznością umożliwiający ich wykorzystanie w klasycznych metodach pomiarowych.

  Nazwa "punkt kierunkowy-PK" jest przyjęta na użytek prac prowadzonych w związku z realizacją nowej osnowy. Natomiast ze względu na dokładność określenia położenia w stosunku do punktu POLREF wynoszącą kilka milimetrów punkty te spełniaja warunki stawiane punktom osnowy I klasy. Tym bardziej że część z tych punktów jest faktycznie punktami I klasy osnowy państwowej. W związku z tym dla użytkowników sieci POLREF zespół punktów może być traktowany praktycznie jako jednakowo dokładne. Oczywiście punkty główne ze względu na nową, trójwymiarową stabilizację oraz nawiązanie wysokościowe niwelacją geometryczną, udostępnia użytkownikowi znacznie więcej informacji niż punkty klasycznej osnowy poziomej.

  Wyznaczenie wektorów punkt POLREF - punkt kierunkowy:

  Punkty kierunkowe nie były włączane do opracowania sieci POLREF, zarówno w opracowaniu wstępnym jak i końcowym, co wynika ze sposobu pomiaru tych punktów. Warunek wzajemnej widoczności spowodował, że przeciętna długość wektora punkt POLREF - punkt kierunkowy wynosiła 852m, a odpowiednio najdłuższy i najkrótszy wektor wynosił 307 m i 3560 m (nie uwzględniając nawiązań punktów sieci EUREF-POL oraz pomierzonych reperów w kampanii POLREF-NE). W związku z tym w opracowaniu zastosowano rozwiązanie z wyznaczeniem nieoznaczoności jako wartości całkowitych na częstotliwości L1 (w programie Bernese wykorzystywano również obserwacje z częstotliwości L2, jeżeli były dostępne a ich jakość była zadowalająca, otrzymując wyznaczenie z L1 i L2).

  średni bład wyznaczenia wektorów punkt POLREF-punkt kierunkowy wynosi:

  • dla składowych BLh
  mB = 0.002 m
  mL = 0.002 m
  mh = 0.004 m
  • dla składowych XYZ
  mX = 0.003 m
  mY = 0.002 m
  mZ = 0.003 m

  natomiast największy bład zaobserwowano na wektorze 1202 DEBRZNIK - 1202 PK (mB=0.004m, mL=0.001m, mh=0.023m).

  Otrzymane dokładności spełniają warunki techniczne odnośnie błędów wyznaczenia tych punktów względem punktu głównego. Słabsze wyniki dla niektórych wektorów wiążą się w sposób wyraŸny z zabudową punktów kierunkowych znakiem rozpoznawczym (w przypadku gdy były one identyczne z istniejącą osnową) lub innymi przeszkodami na tych punktach.

  W tabelach i 9 (załącznik 4 - tom 1/7 ZB) znajdują się wydruki poszczególnych wyznaczeń w składowych kartezjańskich (dX, dY, dZ) oraz geodezyjnych (dB, dL, dH).

  Tabele 10 i 11 zawierają współrzędne punktów kierunkowych w układzie EUREF’89 wraz z ich błędami, przy czym za błędy przyjęto wartości wyznaczenia przyrostów wektorów.

  W tabeli 12 podane zostały również współrzędne płaskie xy w odwzorowaniu Gaussa-Krugera w pasie 12O (układ PSWG-92). wraz ze zbieżnością południków i skalą odwzorowania w punkcie.

  Wyznaczenie azymutów, długości oraz przewyższeń wektorów punkt POLREF-punkt kierunkowy:

  Oprócz współrzędnych punktów POLREF i kierunkowych, zgodnie z warunkami umowy, dla wektorów łączących te punkty policzone zostały azymuty, długości i przewyższenia na elipsoidzie i płaszczyŸnie w układach i odwzorowaniach wymaganych przez zleceniodawcę, to znaczy:

  • w układzie EUREF’89 oraz odwzorowaniu PSWG-92 (tabele 13 i 14 - załącznik 4- tom 1/7 ZB) ,
  • w układzie państwowy 1942 rozwiązanie "JSAG-1983" (tabele 21 i 22 - załącznik 6 - tom -2/7 ZB),
  • w układzie państwowy 1942 rozwiązanie "1957-58" (tabele 27 i 28 - załącznik 7 - tom2/7 ZB),
  • w układzie współrzędnych płaskich "1965" (tabela 33 - załącznik 9 - tom 2/7 ZB),

  Obliczenie azymutów i długości geodezyjnych wykonano metodą Bessela przenoszenia współrzędnych geodezyjnych (opis w W. Szpunar "Podstawy geodezji wyższej" s.289-305), natomiast kontrolę poprawności wyznaczeń wykonano metodą "przekrojów normalnych" (tamże s. 306-311) oraz przez porównanie z wynikami z programu TRIMNET. Uzyskane zgodności między programami na poziomie 0.00001"dla azymutu i 0.0001m dla odległości pozwalają uznać zastosowany algorytm za poprawny.

  W przypadku współrzędnych płaskich, kąt kierunkowy oraz długość policzone zostały ze współrzędnych x,y punktów.

  Ponieważ zarówno długości jak i azymuty są wielkościami liczonymi ze współrzędnych, ich błędy są funkcją błędów przyrostów (geodezyjnych DBDL lub płaskich Dx,Dy).

  W przypadku odległości błąd ten można określić jako :

  natomiast dla azymutu :

  Dla wartości przeciętnych w sieci POLREF wynoszących mx=my= 0.002 m i długości d=850 m otrzymamy

  md=0.002 m

  mA=0.2cc (0.5")

  W zależności od typu współrzędnych (elipsoidalne lub płaskie) przyrosty (dh) oraz wysokości podawane są jako:

  • wysokości (przyrosty) geodezyjne dla współrzędnych elipsoidalnych BL,
  • wysokości normalne w układzie Kronsztad’86 dla współrzędnych płaskich xy.

  Wartości wysokości normalnych "H" zostały obliczone jako różnica między wysokością elipsoidalną "h" i odstępem quasi-geoidy od elipsoidy "N" H = h - N , a więc są to wielkości z wyznaczeń techniką GPS. Jedynie w tabeli 30 (załącznik 8 - tom 2/7 ZB) zamieszczone zostały również wysokości normalne punktów sieci POLREF z niwelacji geometrycznej. Tamże podane zostały różnice między wyznaczeniem z techniki GPS minus model quasi-geoidy a wyznaczeniem z pomiarów niwelacyjnych.

  Wyznaczenie parametrów transformacji między ukadem euref’89 a istniejącymi rozwiązaniami ukŁadu "1942" oraz ich porównanie:

  Wykorzystanie techniki GPS do prac geodezyjnych wymaga stosowania układu geocentrycznego (WGS-1984 lub którejś z kolejnych reealizacji układu ITRF).

  Również nowa osnowa I-rzędu POLREF powstała w ukłacie EUREF-89 (będącego pochodną układu ETRF-89). W związku z tym konieczne było wyznaczenie parametrów transformacji między nowym układem a obowiązującymi układami współrzędnych geodezyjnych "1942" i "1965", w celu przeliczenia współrzędnych oraz wykonania analizy dokładności wpasowania istniejących rozwiązań klasycznej osnowy poziomej (triangulacji SAG i SW) w sieć POLREF. Pierwsze takie prace wykonane zostały dla sieci EUREF-POL jednak, ze względu na liczbę punktów łącznych (11), wyniki obrazowały jedynie globalne zniekształcenia poszczególnych rozwiązań na obszarze Polski (rys13-16 załącznik 17 tom 7/7 ZB). W związku z tym, w trakcie projektowania sieci POLREF, starano się dobierać punkty nowej osnowy I-rzędu (główne lub kierunkowe) w taki sposób, aby zapewnić jak największą liczbę punktów łącznych z istniejącą osnową poziomą.

  Analizowane układy współrzędnych:

  Rozpatrywane były dwa układy współrzędnych przestrzennych:

  • EUREF-89 w którym zrealizowana została nowa sieć I-rzędu POLREF,
  • państwowy układ współrzędnych "1942",

  Jednak uwzględniajac fakt, że dla układu "1942" mamy trzy niezależne rozwiązania sieci SAG-SW :

  • "1957-58",
  • "PPOG-81",
  • "JSAG-1983"

  wyznaczane zostały trzy różne zestawy parametrów transformacji.

  Dla rejonu Górnego śląska przy wyznaczaniu parametrów transformacji współrzędne 6 punktów łącznych w rozwiązaniu "JSAG-1983" zastąpione zostały przez ich odpowiedniki z nakładki GOP-ROW. Dodatkowo dołączono punkt I klasy 5413012 Gumna PN.- (łączny z punktem POLREF - 0403 Gumna Pn), nie występujący w rozwiązaniu "JSAG-1983". Poniżej zestawiono numery wymienionych wyżej punktów

  Nr.P-tu

  CBOP

  Nr.P-tu

  JSAG

  Nr.P-tu

  GOP-ROW

  Nr.P-tu

  POLREF

  4842021

  725048

  725048

  1407

  4942011

  734133

  821152

  0402

  5223021

  815302

  815302

  1508 PK

  5311013

  818008

  818008

  1406

  5314038

  822234

  822234

  0401

  5323017

  123264

  819433

  1509

  5413012

  826564

  0403

  Natomiast układ współrzędnych płaskich "1965" w tym opracowaniu interpretowany był jako jedno z odwzorowań układu "1942".

  Metoda transformacji:

  Ze względu na różną orientacją przestrzenną (niezerowe kąty obrotu) oraz przesunięciem początków obydwu układów (układ ""1942" jest układem regionalnym, natomiast EUREF’89 geocentrycznym), przy wyznaczeniu parametrów transformacji między układem EUREF-89 a poszczególnymi realizacjami państwowego układu współrzednych "1942" lub odwrotnie, zastosowano metodę 7-parametrowej transformacji przestrzennej określonej wzorem:

  gdzie :

  S - współczynnik skali między układami (niezależna od położenia punktu - izotropowość różnic skali),

  XB,YB, ZB - współrzędne kartezjańskie punktu w układzie wtórnym,

  XA,YA, ZA - współrzędne kartezjańskie punktu w układzie piewrwotnym,

  - trzy składowe wektora translacji między transformowanymi układami,

  - kąty obrotów dookoła osi X, Y, Z.

  Współrzędne te mają ścisły związek ze współrzędnymi elipsoidalnymi stosowanymi w geodezji klasycznej

  gdzie:

  Ne - promień krzywizny przekroju poprzecznego na elipsoidzie (odmienne znaczenie niż odstęp geoidy od elipsoidy N),

  e - pierwszy mimośród,

  B,L - elipsoidalne współrzędne geodezyjne,

  X,Y,Z - współrzędne kartezjańskie.

  h - wysokość geodezyjna (elipsoidalna). związana z wysokością normalną zleżnością h = H + N (H-wysokość normalna lub ortometryczna, N- odstęp geoidy od elipsoidy odniesienia).

  Z techniki GPS otrzymujemy trójwymiarowe współrzędne X,Y,Z (B,L,h), natomiast w klasycznej osnowie poziomej dysponujemy współrzędnymi B,L,H co oznacza konieczność wprowadzenia dodatkowej informacji w postaci odstępów geoidy(quasi-geoidy) od elipsoidy N, aby można było zrealizować przejście .

  W przypadku gdy liczba punktów łącznych jest większa niż 3, otrzymujemy obserwacje nadliczbowe, a wartości parametrów wyznaczone są z wyrównania metodą najmniejszych kwadratów. Wtedy różnice na punktach łącznych informują nas o wzajemnym wpasowaniu obydwu układów.

  Jednak poprzestanie na takiej metodzie przeliczania współrzędnych między układami wprowadzałoby powstanie niespójności w otoczeniu punktu łącznego (dochodzących miejscami do 0.8 m we współrzędnych katalogowych). W związku z tym wszystkie przeliczenia wykonane zostały metodą transformacji przestrzennej z dostosowaniem, a wartość poprawki w dowolnym punkcie, liczona była na podstawie różnic na najbliższych punktach łącznych (dla sieci POLREF przyjmowane były punkty znajdujące się wewnątrz koła o promieniu 100 km). Zastosowana została metoda interpolacyjna odwrotnych odległości, gdzie wagą są kwadraty odległości punktu, dla którego wyznaczana jest poprawka od punktu łącznego. Same redukcje liczone były jedynie dla składowych poziomych B i L. Wysokość nie była dostosowywana.

 • Identyfikacja punktów łącznych:

  Ze względu na odmienny sposób numerarcji dla poszczególnych rozwiązań :

  • Sieć POLREF posiada numerację cztero-cyfrową związaną z położeniem punktu we współrzędnych geograficznych B, L,
  • Punkty rozwiązania "1957-58" posiadają numerację CBOP (Centralnymo Banku Osnowy Poziomej) związaną z układem "1965" (podział na strefy odwzorowawcze i arkusze mapy w skali 1:50 000),
  • Punkty rozwiązania "PPOG-1981" i "JSAG-1983" posiadają numerację CBDG (Centralnego Banku Danych Geodezyjnych),
  • nakładka GOP-ROW posiada częściowo numerację CBDG a dla punktów nowych wprowadzono dodatkową numerację punktów,

  identyfikacja punktów łącznych wykonana została poprzez porównanie współrzędnych

  W związku z tym jako kryterium identyczności punktów w różnych rozwiązaniach przyjęto tożsamość położenia punktu (z określona dokładnością). Łącznie dla zespołów punkt główny-punkt kierunkowy sieci POLREF zidentyfikowano 370 punktów mających odpowiedniki w istniejącej państwowej osnowie poziomej znajdującej się w CBOP w tym:

  • 339 punktów osnowy poziomej I klasy (będących punktami triangulacji SAG i SW),
  • >
  • 6 punktów przeniesienia punktów osnowy poziomej I klasy,
  • 24 punkty osnowy poziomej II klasy,
  • 1 punkt przeniesienia punktu osnowy poziomej II klasy.

  Dla rozwiązań "PPOG-1981" i "JSAG-1983" zidentyfikowano 337 punktów łącznych (338 dla JSAG-1983 z nakładką GOP-ROW) będących punktami I klasy państwowej osnowy poziomej. Żaden z punktów przeniesienia oraz punktów II klasy nie posiada odpowiedników w tych rozwiązaniach. Dodatkowo punkt POLREF - 4603 Rozdroże jest identyczny z punktem I klasy 2322014 Szerokopas, natomiast dla rozwiązań "PPOG-1981" i "JSAG-1983" odpowiednikiem w osnowie państwowej jest "stanowisko obserwacyjne exc.1" - 232201401.

  Zestawienie wszystkich punktów łącznych z numeracją właściwą dla poszczególnych rozwiązań znajduje się w tabelach 15 i 16 (załącznik 5 tom 2/7).

  11 zespołów punktów POLREF jest całkowicie nowych:

  • 1203 Bielawa
  • 1401 Wojciechów
  • 1404 Góra świętej Anny
  • 1405 Radzionków
  • 2001 Gubin
  • 2002 Trzebiel
  • 2407 Kowale
  • 3407 Morzysław
  • 4205 Borne-Sulimowo
  • 4708 Płoszyce
  • 5403 Góra Donas

  a trzy inne punkty

  • 0804 Ustianowa
  • 1506 Winowno
  • 4403 Szprudowo

  posiadają punkty łączne tylko dla drugiej klasy osnowy poziomej

  Pozornie powinno to w zupełności wystarczyć zarówno do wyznaczenia jak i analizy poszczególnych układów, jednak okazało się że większość punktów nowych położonych jest w rejonie śląska. Może to oznaczać niedokładne modelowanie deformacji sieci SAG i SW w tym rejonie, szczególnie w rozwiązaniu "1957-58"

  Wyznaczenie odstępów "N" quasi-geoidy od elipsoidy oraz wysokości normalnych w układzie "Kronsztadt-86" dla punktów sieci POLREF:

  W trakcie prac nad realizacją sieci EUREF-POL oraz dwu części sieci POLREF (POLREF-SE i POLREF-NE) uwidoczniły się efekty wywołane niską dokładnością oraz niejednorodnością wysokości normalnych dla punktów osnowy poziomej. W związku z tym zleceniodawca podjął decyzję o ponownym pomiarze wysokości normalnych punktów POLREF niwelacją geometryczną drugiej klasy.

  Stworzyło to możliwości porównania oraz określenia wzajemnej zgodności różnych technik pomiarowych używanych w geodezji zgodnie z omawianym poprzednio wzorem: h = H + N

  W trakcie realizacji umowy dostępne były wysokości normalne dla 335 punktów sieci POLREF.

  Wartości odstępów quasi-geoidy od elipsoidy obliczone zostały przez pracownika ZGP CBK Warszawa dr hab. Adama Łyszkowicza z najnowszego modelu quasi-geoidy QGEOID96.

  W pierwszym etapie wykonane zostało wzajemne wypoziomowanie poszczególnych technik, przyjmując że wyznaczona quasi-geoida będzie dostosowana do GPS i pomiarów niwelacyjnych (dostosowanie ograniczone zostało do wyeliminowania przesunięcia oraz nachylenia quasi-geoidy). Wynika to z różnic w przyjętych ukladach odniesienia dla poszczególnych rozwiązań. Pomimo stosowania układu geocentrycznego (zarówno w technice GPS jak i przy wyznaczeniu odstępów quasi-geoidy od elipsoidy), ze względu na mnogość takich układów (kolejne realizacje ITRF) jak i ich zmienność w czasie, konieczne jest ich wzajemne wypoziomowanie. Dodatkowe efekty wprowadzane są przez wysokości normalne które związane są z elipsoidą Krasowskiego. Zastosowano transformację przestrzenną 7-parametrową, przy założeniu braku zmian skali. Takie podejście nie deformuje żadnego z rozwiazań, i pozwala analizować wyniki pod kątem potencjalnych Ÿródeł błędów. Otrzymane parametry wykazują praktycznie identyczną orientację przestrzenną (nachylenie poszczególnych osi jest równe 0.01, 0.11 i 0.01 sekundy łuku), i niewielkie przesunięcie (0.147m, 0.051m i 0.204m dla składowych X,Y,Z). średni błąd wpasowania wysokości dla obszaru Polski wyniósł mh = 0.039m, co uznać należy za doskonały wynik, jaki dotychczas uzyskiwano jedynie dla małych obszarów testowych. Rys. 12 - załącznik 17 tom 7/7 ZB stanowi graficzną prezentacje otrzymanych różnic na poszczególnych punktach. Dają się zauważyć dwa obszary wykazujące odchylenie przekraczajace wartości średnie:

  • południowo-wschodnia Polska w rejonie dużych deniwelacji terenu,
  • wschodnia Polska w rejonie granicy z Białorusią.

  Błędy w pierwszym z nich wynikają z górskiego i podgórskiego charakteru terenu dla którego rozdzielczość modelu geoidy wynosząca około 2 kmX2km jest zbyt mała aby uchwycić efekty wynikające z dużych zmian wysokości. Jeżeli uwzględnić dodatkowy fakt iż punkty sieci POLREF znajdują się na wzniesieniach, zaś model dostosowany jest do wartości przeciętnej w bloku, otrzymamy systematyczny błąd który można zauważyć na omawianym obszarze.

  Efekty w pobliżu granicy z Białorusią wynikają z braku danych grawimetrycznych z obszaru Białorusi, co natychmiast odbija się na dokładnosci modelu.

  Na pozostałym obszarze otrzymujemy bardzo wysoka zgodność GPS z niwelacją i modelem quasi-geoidy, nie przekraczającą pojedynczych centymetrów, przy zachowaniu dużej jednorodności zmian.

  Oznacza to możliwości wykonywania tzw. "niwelacji GPS" z dokładnością porównywalną z niwelacją geometryczną dla obszaru prawie całego kraju. Potwierdzeniem tego może być porównanie wysokości reperów dowiązanych do sieci POLREF w kampaniach POLREF-SE i POLREF-NE. Ponieważ punkty te nie były uwzględniane przy wpasowaniu geoidy, można je traktować jako punkty kontrolne.

  Poniżej zestawione są wysokości normalne dla tych reperów

  Numer POLREF

  Głowica

  Wysokość z GPS

  Wysokość z CBOW

  Różnica

  3905

  AU4167

  145.509

  145.58

  -0.0710

  4503

  AB2698

  97.732

  97.7315

  0.0005

  4506

  AZ0474

  136.939

  136.9312

  0.0078

  4903

  AA9009

  194.914

     

  5401

  AP5934

  39.371

  39.3575

  0.0135

  5701

  AU4473

  87.808

  87.8416

  -0.0336

  5901

  AZ2048

  150.223

  150.2226

  0.0004

  Poza reperem dowiązanym do punktu 3905 znajdującym się w obszarze deformacji w pobliżu Białorusi, pozostałe wysokości wykazują doskonałą zgodność, potwierdzającą w pełni wnioski wyciągnięte z wpasowania na punktach POLREF.

  W tym miejscu należy dodać, że wartości odstępów quasi-geoidy od elipsoidy dla punktów sieci SAG i SW udostępnione zostały zleceniodawcy nieodpłatnie z zastrzeżeniem, że nie mogą być one udostępniane innym użytkownikom bez zgody CBK PAN (kopia porozumienia dołączona do sprawozdania).

  Porównanie sieci POLREF i rozwiązania "1957-58" (współrzędne katalogowe):

  Z rozwiązaniem "1957-58" związany jest CBOP oraz państwowy układ współrzędnych płaskich "1965". Jest to najwcześniejsze opracowanie osnowy poziomej, ze względu na możliwości technologiczne wykonane w oddzielnych grupach. Rozwiazanie to juz przy poprzednich porównaniach (z siecią EUREF-POL oraz wschodnia częścią sieci POLREF) wykazywało dużą niejednorodość oraz co się z tym wiąże błędy na punktach łącznych. Szczególnie duże deformacje występują w pasie od Górnego śląska do Warszawy oraz na obszarze Pomorza (rys. 16,17,20 i 21 załącznik 17 tom 7/7 - ZB). Maksymalne wartości błędów w składowel L w rejonie Pomorza środkowego osiągają 0.8 m. Również na śląsku gdzie zbiegają się trzy strefy odwzorowawcze układu 1965 (I,IV i V) błędy w składowych przekraczają wartość 0.5 m.

  Z drugiej strony rozwiązanie to zawierało największą liczbę punktów łącznych, uwzględniając 25 punktów drugiej klasy osnowy poziomej.

  W związku z tym wykonano dwukrotne wyznaczenie parametrów transformacji

  • wyznaczenie dla punktów I klasy oraz ich punktów przeniesienia (łącznie 345)

  Umożliwiło to sprawdzenie zgodności współrzędnych punktów II klasy otrzymanych z transformacji z wpasowaniem rozwiązania sieci POLREF oraz istniejących współrzędnych katalogowych tych punktów. Poniżej w tabeli przedstawione są różnice współrzędnych płaskich na poszczególnych punktach łacznych II klasy.

  Punkt POLREF

  Numer

  Współrzędne POLREF

  Współrzędne CBOP

  Różnice

   

  CBOP

  x

  y

  x

  y

  dx

  dy

  0216 BOROWIEC

  4233407

  5694449.184

  3730602.313

  5694449.19

  3730602.34

  -0.006

  -0.037

  0505 PK

  1822805

  5340160.092

  4534986.718

  5340160.07

  4534986.73

  +0.022

  -0.012

  0601 LONIOWA

  1741503

  5386625.448

  4609335.582

  5386625.41

  4609335.59

  +0.038

  -0.008

  0602 PK

  1831304

  5357155.336

  4566830.243

  5357155.34

  4566830.27

  -0.004

  -0.027

  0604 KRYNICA

  1843415

  5331066.027

  4628605.810

  5331066.29

  4628606.75

  -0.263

  -0.940

  0804 USTIANOWA

  1863119

  5335518.287

  4742114.612

  5335518.29

  4742114.49

  -0.003

  +0.122

  0804 PK

  1863202

  5334798.904

  4741619.834

  5334798.90

  4741619.71

  +0.004

  +0.124

  0805 LUPKOW NOWY

  1952104

  5315023.247

  4710912.138

  5315023.23

  4710912.12

  +0.017

  +0.018

  1102 PK

  4614715

  5526565.239

  3638943.595

  5526565.25

  3638943.53

  -0.011

  +0.065

  1201 KALNO

  4622655

  5544782.160

  3692001.302

  5544782.14

  3692001.29

  +0.020

  +0.022

  1205 PK

  4724739

  5485510.321

  3697958.326

  5485510.32

  3697958.32

  +0.001

  +0.006

  1301 PK

  4631657

  5543167.636

  3726248.275

  5543167.63

  3726248.28

  +0.006

  -0.005

  1505 ZAGORZE II

  5221457

  911136.546

  283462.225

  911136.59

  283462.23

  -0.044

  -0.005

  1506 WINOWNO

  5212867

  901985.348

  251341.689

  901985.45

  251341.70

  -0.102

  -0.011

  1506 PK

  5212864

  902155.511

  250277.578

  902155.64

  250277.59

  -0.129

  -0.012

  1605 LETKOWICE

  163175801

  5427209.101

  4573293.782

  5427209.03

  4573293.79

  +0.071

  -0.008

  1709 ZAGORZYCE

  1653672

  5402063.497

  4682757.599

  5402063.51

  4682757.62

  -0.013

  -0.021

  1802 RADWANOWKA

  1454553

  5485433.644

  4719282.514

  5485433.62

  4719282.49

  +0.024

  +0.024

  2205 GLINIANY

  4522557

  5585641.741

  3688370.447

  5585641.73

  3688370.45

  +0.011

  -0.003

  3204 PK

  4221407

  5710492.508

  3669995.471

  5710492.52

  3669995.46

  -0.012

  +0.011

  4106 PK

  3412812

  5983491.488

  3376270.376

  5983491.49

  3376270.39

  -0.002

  -0.014

  4203 RADACZ

  3333252

  6013281.367

  3469573.754

  6013281.38

  3469573.74

  -0.013

  +0.014

  4403 SZPRUDOWO

  3352200

  6034767.128

  3619019.969

  6034767.08

  3619020.01

  +0.048

  -0.041

  4807 KALINOWO

  2442508

  5826471.558

  4645749.918

  5826471.54

  4645749.93

  +0.018

  -0.012

  5801 PK

  2151308

  5958292.152

  4688856.810

  5958292.15

  4688856.82

  +0.002

  -0.010

  Wzajemna zgodność współrzędnych spada wraz ze wzrostem odległości punktów II klasy od najbliższego punktu łącznego I klasy. Największe różnice zaobserwować można w przypadku gdy dany zespół punktów POLREF posiada jedynie identyczność z osnową II klasy (najbliższe punkty łączne I klasy znajdują się na sąsiednich punktach POLREF). Taka sytuacja ma miejsce na punktach :

  • 0804 Ustianowa gdzie zarówno punkt główny jak i kierunkowy identyczne są z punktami II klasy (odpowiednio 1863119 i 1863202),
  • 1506 Winowno podobnie jak poprzednio obydwa punkty zespołu identyczne są z drugą klasą (odpowiednio 5212867 i 5212864),
  • 4403 Szprudowo identyczny z punktem II klasy 3352200.

  Pozostałe punkty (z wyjątkiem 0604 Krynica i 1605 Letkowice) wykazują różnice nie przekraczające dopuszczalnego błędu położenia względem punktów I klasy.

  Punkt 0604 Krynica identyczny z punktem 1843415 wykazuje odchylenie 0.26 i 0.94 m od współrzędnych katalogowych. Ponieważ efekt ten dostrzeżono już w trakcie opracowania sieci POLREF-SE wykonano dodatkowe dowiązanie punktu POLREF do punktu I klasy 1843011 Jaworzyna Krynicka. Okazało się że punkt I klasy nie wykazuje żadnych deformacji, w związku z czym należy uznać że powyższe efekty związane są jedynie z punktem 1843415 którego współrzędne należy uzmiennić.

  Natomiast punkt 1605 Letkowice identyczny z 163175801 wykazuje błędy w stosunku do punktu łącznego I klasy 1605 PK - 1631021 0.07 i 0.01 m. Uwzględniajac fakt że jest to punkt przeniesienia, a nie główny można uznać otrzymane wartości za dopuszczalne.

  • wyznaczenie ostateczne

  Do wyznaczenia ostatecznych parametrów transformacji postanowiono w porozumieniu ze zleceniodawcą przyjąć jako punkty łączne również punkty II klasy nie posiadające odpowieników I klasy dla danego zespołu POLREF , a mianowicie :

  • 1863119 jako łączny z 0804 Ustianowa,
  • 5212867 jako łączny z 1506 Winowno,
  • 3352200 jako łączny z 4403 Szprudowo.

  Natomiast pozostałe punkty II klasy z wyjątkiem punktu 0604 Krynica który otrzymał nowe współrzędne z wyznaczenia GPS, traktowane były jako punkty o znanych współrzędnych (w układzie państwowym współrzędne tych punktów nie zostały zmienione).

  W załączniku 18 (tom 7/7 - ZB) zestawione są wyniki wyznaczeń parametrów transformacji sieci POLREF i rozwiązania "1957-58" zarówno bez punktów II klasy jak i z wybranymi 3 punktami osnowy poziomej II klasy. Natomiast rys.16, 17, 20 i 21 w załaczniku 17 (tom 7/7 - ZB) przedstawiają graficzny obraz deformacji w składowych poziomych między rozwiązaniem sieci POLREF a rozwiązaniem "1957-58".

  Porównanie sieci POLREF i rozwiązania "JSAG-1983":

  Opracowanie "JSAG-1983" wykonane zostało w Moskwie jako Jednolita śieć Astronomiczno-Geodezyjna dla krajów byłego bloku państw socjalistycznych. Wyniki porównania tego rozwiązania potwierdzają wcześniejsze (dla EUREF-POL, POLREF-SE i POLREF-NE) wnioski, że jest to najdokładniejsze opracowanie klasycznej sieci SAG i SW. średnie błędy wpasowania w składowych poziomych BL wynoszą odpowiednio 0.092 m i 0.074 m, co oznacza praktycznie trzykrotnie wyższą dokładność w stosunku do rozwiązania "1957-58" (rys.18 i 22 załącznik 17 tom 7/7 ZB). Minimalny wzrost błędów średnich w stosunku do poprzednich wyznaczeń wynika z deformacji w rejonie Pomorza Zachodniego, jednak jej wielkość na poszczególnych punktach jest wyraŸnie mniejsza niż w rozwiązaniu "1957-58".

  Porównanie sieci POLREF i rozwiązania "PPOG-1981":

  Opracowanie "PPOG-1981" powstało w tym samym okresie co rozwiązanie JSAG-1983. Również materiał obserwacyjny był ten sam. Spodziewano się wię uzyskania porównywalnych wyników. Jednak zarówno wcześniejsze, jak i porównanie całości sieci wykazało duże (co do wielkości) deformacje w stosunku do sieci POLREF, (porównywalne z rozwiązaniem "1957-58") (0.171m i 0.192m w składowych). Oczywiście charakter deformacji jest zupełnie inny (bardzo regularny), co sugerowałoby że przyczyna tych efektów leży w przyjętych zasadach wyrównania sieci, a nie w jakości obserwacji (rys. 19 i 23 załącznik 17 tom 7/7 ZB). Jedną z możliwych przyczyn mogło być złe wagowanie obserwacji, co spowodowało deformację skali rozwiązania, a ponieważ było to rozwiązanie z jednym punktem stałym deformacje wystąpiły na brzegach wyrównywanej sieci.

  Przeliczenie współrzędnych punktów POLREF i kierunkowych do ukŁadu państwowego:

  Dysponując wyznaczonymi współczynnikami transformacji do poszczególnych rozwiązań osnowy poziomej dokonano przeliczeń wpółrzędnych zespołu punktów POLREF (głównych i kierunkowych) do rozwiązań :

  • JSAG’83,
  • współrzędnych katalogowych rozwiązanie "1957-58" ,
  • współrzędnych płaskich w układzie 1965 z podziałem na strefy odwzorowawcze

  Zastosowano tą samą metodę transformacji przestrzennej 7-parametrowej z wpasowaniem.

  Wyniki tych przeliczeń, we współrzędnych geodezyjnych i płaskich znajdują się w tabelach:

  • dla rozwiązania JSAG-1983 tabele 17-22 (załącznik 6 - tom 2/7 ZB),
  • dla rozwiązania "1957-58" tabele 23-28(załącznik 7 - tom 2/7 ZB),

  Otrzymane z ostatniego przeliczenia współrzędne są zgodne ze współrzędnymi katalogowymi (różnice na punktach łącznych wynoszą kilka dziesiątych milimetra).

  Na koniec tak otrzymane współrzędne w układzie "1942", przeliczone zostały do układu współrzędnych płaskich "1965". W tym wypadku zastosowano metodę transformacji wielomianowej 4-stopnia współrzednych płaskich xy. W tabelach 31 i 32 (załącznik 9 -tom 2/7 ZB) znajdują się współrzędne punktów POLREF i kierunkowych w układzie "1965", z podziałem na strefy odwzorowawcze odpowiadające położeniu danego punktu.

  Przeliczenie punktów sieci SAG i SW dla rozwiązania 1942/JSAG-1983 do ukŁadu EUREF-89 i odwzorowania PSWG-92:

  Wyniki porównań poszczególnych klasycznych rozwiązań sieci SAG i SW jednoznacznie wskazują na rozwiązanie "JSAG-1983" jako najdokładniejsze i jednocześnie najbardziej jednorodne na obszarze całej Polski. Ponieważ stosowane w pracach geodezyjnych współrzędne związane z najwcześniejszym rozwiązaniem "1957-58" są obarczone największymi błędami oraz wykazują duże deformacje lokalne, podjęto prace nad poprawieniem dokładności tych współrzędnych poprzez ponowne wyrównanie osnowy drugiej klasy w nawiązaniu do współrzędnych nowej sieci I-rzędu POLREF oraz współrzednych rozwiązania "JSAG-1983".

  Jako układ docelowy przyjęty został EUREF-89 z odwzorowaniem PSWG-92.

  Dwustopniowe nawiązanie nowego wyrównania (POLREF i JSAG-1983) wynika z gęstości nowej sieci wynoszącą około 1 punkt na 900 km2 co jest niewystarczajace dla osnowy drugiej klasy. W celu zagęszczenia sieci POLREF współrzędne punktów sieci SAG i SW z rozwiązania JSAG-1983 zostały przetransformowane do nowego układu i przyjęte jako znane.

  Ponieważ w chwili obecnej ewidencja punktów zarówno I jak i II klasy osnowy państwowej prowadzona jest według numeracji CBOP konieczne było powiązanie numeracji stosowanej dla punktów w rozwiazaniu JSAG-1983 z tą numeracją. Dodatkowym powodem wykonania tych prac była konieczność wprowadzenia wysokości poszczególnych punktów potrzebnych do wykonania transformacji 7-parametrowej przestrzennej, a których nie było w zbiorze ze współrzędnymi JSAG-1983.

  Identyfikacja numerów katalogowych punktów rozwiązania "JSAG-1983":

  Jako kryterium identyczności punktów przyjęto zgodność ich współrzędnych z określoną dokładnością. Ze względu na występowanie dla wielu zespołów punktów w CBOP kilku punktów odpowiadających danemu punktowi CBDG, prace wykonano w kilku iteracjach starając się dobrać punkty o najbliższych wspólrzędnych.

  W sumie z 6486 punktów jakie znajdowały się w zbiorze współrzędnych dla rozwiązania JSAG-1983, zidentyfikowano 6458 punktów majacych odpowiedniki w CBOP (wykaz numerów wszystkich punktów wraz z odpowiednikami w CBOP, nakładce GOP-ROW i sieci POLREF znajduje się w tabeli 34 załącznik 10 - ZB). Podział punktów ze wzgledu na położenie w poszczególnych strefach układu 1965 oraz ze wędu na klasę osnowy państwowej jest następujący :

  Strefa 1965 Punkt I klasy P. P. lub Exc. punktu I klasy Punkt II klasy P. P. lub Exc. punktu II klasy Razem punktów

  I

  1832

  14

  2

  0

  1848

  II

  1486

  22

  5

  1

  1514

  III

  1297

  28

  2

  1

  1328

  IV

  1505

  10

  2

  1

  1518

  V

  232

  11

  5

  2

  250

  Łącznie

  6352

  85

  16

  5

  6458

  Z pozostałych 28 punktów dla których nie znaleziono odpowiedników w CBOP część jest punktami bliskimi innych punktów sieci SAG i SW, mianowicie :

  • punkt 835 jest bliski punktowi 684102 (CBOP - 4514014) na poziomie 0.03 i 0.06 m,
  • punkt 238300 jest bliski punktowi 238800 (CBOP - 2324011) na poziomie 0.08 i 0.42 m,
  • punkt 623900 jest bliski punktowi 623144 (CBOP - 4124011) na poziomie 0.48 i 0.50 m,
  • punkt 431181 jest bliski punktowi 431800 (CBOP - 3154014) na poziomie 0.04 i 0.05 m,
  • punkt 211020 jest bliski punktowi 211130 (CBOP - 2122017) na poziomie 2.5 i 2.5 m,

  Położenie punktów bez odpowiedników w zasobie przedstawione jest na rysunku 10 w załączniku II zasobu bazowego.

  Dodatkowo punkt 485262 zidentyfikowany jako 3453020 w CBOP wykazuje błąd położenia około 1m w każdej składowej. Bardzo dobre wpasowanie uzyskuje się dla innego punktu w tym zespole mianowicie 345302001, lecz punkt ten został zastabilizowany w 1994 roku, a więc kilkanaście lat po realizacji rozwiązania JSAG-1983, nie powinien więc być traktowany jako punkt identyczny.

  Identyfikacja numerów katalogowych punktów rozwiązania "GOP-ROW":

  Podobną analizę wykonano dla rozwiązania "GOP-ROW" będącego nakładką na rozwiązanie JSAG-1983 wykonaną w latach 80-siątych dla obszaru Górnego śląska. Opracowanie to obejmowało 366 punktów wyznaczanych i dla wszystkich znaleziono odpowiedniki w państwowej osnowy poziomej. Wykaz numerów wszystkich punktów wraz z odpowiednikami w CBOP, rozwiązaniu JSAG-1983 i sieci POLREF znajduje się w tabeli 59 zalącznik 15 - ZB.

  Porównanie rozwiązania JSAG-1983 z nakładką GOP-ROW:

  Ponieważ nakładka "GOP-ROW" wyrównana jest w układzie 1942/JSAG-1983, można było przeanalizować wzajemne zachowanie tych dwóch rozwiązań na punktach wspólnych. Takich punktów zidentyfikowano 99, a różnice między nimi znajdują się w tabeli 60 załącznik 15 - ZB. Na uwagę zasługuje 8 punktów które wykazują rozbieżności przekraczające 10 cm w poszczególnych składowych :

  Numer

  Numer

  Numer

  Współrzędne JSAG-1983

  Różnice

  CBOP

  JSAG

  GOP-ROW

  X

  Y

  DX

  DY

  5311040

  818114

  818114

  5 565 097.361

  4 335 738.333

  -0.103

  0.187

  5312010

  814431

  814826

  5 581 283.759

  4 344 537.973

  -0.936

  0.387

  5312057

  819158

  819158

  5 566 267.310

  4 366 598.940

  -0.302

  -0.240

  5313043

  822145

  822145

  5 545 112.630

  4 327 198.720

  0.320

  -0.962

  5314025

  819342

  819342

  5 556 180.093

  4 364 403.158

  0.337

  0.125

  5411029

  822320

  822320

  5 528 229.183

  4 333 312.035

  0.100

  0.170

  5411031

  826001

  826001

  5 525 064.140

  4 326 938.970

  0.141

  0.260

  5413014

  826120

  826120

  5 515 906.091

  4 337 153.389

  0.181

  0.134

  Analiza tych punktów w zasobie CBOP prowadzi w większości przypadków do wniosku że są to punkty różne bądŸ takie które uległy przemieszczeniu:

  • 5311040 (JSAG-818114) - punkt założony w 1982 roku a więc prawdopodobnie jest to nowy punkt w stosunku do opracowania JSAG-1983,
  • 5312010 (JSAG-814431) - jest to jedyny punkt posiadający inny numer w nakładce GOP-ROW również podana data założenia 1982 rok,
  • 5312057 (JSAG-819158) - pomimo identyczności numerów JSAG-1983 i nakładki GOP-ROW, punkty te nie są prawdopodobnie tożsame, gdyż JSAG-1983 odniesiony jest do punktu 5312057 -Brzezinka 1938, który jest zniszczony, natomiast nakładka GOP-ROW odniesiona jest do punktu 5312056-Brzezinka 1983, z 1983 roku. Dlatego dla tych dwu punktów pomimo identyczności numerów JSAG i GOP-ROW ,podane są różne odpowiedniki w zasobie CBOP,
  • 5313043 (JSAG-822145) - punkt powstały w 1985 roku, jako punkt matematyczny (?), oprócz niego istnieje punkt II klasy 5313809-świerklany 1987 o współrzędnych róznych o 0.14 i 0.22m,
  • 5314025 (JSAG-819342) - punkt założony w 1983 roku,
  • 5411029 (JSAG-822320) - punkt powstały w 1986 roku,
  • 5411031 (JSAG-826001) - punkt powstały w 1986 roku,
  • 5413014 (JSAG-826120) - punkt powstały w 1986 roku.

  Przede wszystkim większość z omawianych punktów została założona po zrealizowaniu rozwiązania JSAG-1983, w związku z tym pojawia się pytanie o ich związek z tym rozwiązaniem.

  Analizując rozkład przestrzenny różnic między rozwiązaniami (rys. 11 załącznik 3 - ZB) zauważyć można wzrost rozbieżności poczynając od brzegów w kierunku środka obszaru wspólnego co sugerowałoby przemieszczeniu znaków wywołane szkodami górniczymi.

  Przeliczenie punktów rozwiązania JSAG-1983 i nakładki "GOP-ROW" do układu EUREF-89 i odwzorowania PSWG-92:

  Podobnie jak przy przeliczaniu punktów sieci POLREF do układu "1942" zastosowano tę samą metodę 7-parametrowej transformacji przestrzennej z wpasowaniem. Dostosowano w ten sposób współrzędne rozwiązania JSAG-1983 w układzie EUREF-89 do współrzędnych punktów sieci POLREF poprzez rozrzucenie odchyłek otrzymanych na punktach łącznych.

  Jako wysokości punktów przyjęto jednolicie dla wszystkich punktów wysokości płyty znaku znajdujące się w CBOP. Oznacza to niezgodność z wysokościami punktów POLREF przyjętymi z niwelacji geometrycznej wykonanej w ostatnim okresie lub z wyznaczenia GPS minus odstęp "N" quasi - geoidy od elipsoidy. Dodatkowo, wysokości punktów POLREF ze względu na sposób zabudowy znaku podawane są do słupa, a dokładniej do głowicy reperu.

  Dla otrzymania wysokości geodezyjnych (elipsoidalnych) zastosowano ten sam model odstępów quasi-geoidy od elipsoidy jak w przypadku sieci POLREF.

  Przeliczenie wykonano oddzielnie dla punktów SAG i SW dla rozwiązania JSAG-1983 oraz nakładki GOP-ROW co oznacza że omawiane wcześniej 99 punktów identycznych w obydwu rozwiązaniach posiada dwa zestawy współrzędnych.

  Wnioski

  Wykonanie sieci POLREF umożliwia praktyczne wprowadzenie w Polsce nowego układu odniesienia EUREF, który jest zaakceptowany jako standard dla obszaru Europy przez Komisję służb geodezyjnych CERCO.

  Jednocześnie POREF stanowi nową jakość w zakresie sieci geodezyjnych w naszym kraju. Wynika to nie tylko z dokładności współrzednych jaka została osiągnięta w wyniku opracowania, ale przede wszystkim z jej charakteru. Jest to w pełni trójwymiarowa osnowa geodezyjna, a uwzględniając dodatkowe pomiary niwelacyjne i grawimetryczne można wręcz mówić o osnowie zintegrowanej. Przykładem mogą tu być prace związane z wyznaczaniem odstępów quasi-geoidy od elipsoidy i porównanie grawimetrii, niwelacji i GPS omówionych w rozdziale 7.4.

  Wyniki opracowań kontrolnych i analiza końcowego opracowania programem BERNESE (rozdział 5.4) jednoznacznie wskazuje na zrealizowanie warunków technicznych odnośnie dokładności wyznaczenia zarówno punktów głównych, jak i kierunkowych. Błąd współrzędnych punktów POLREF w układzie EUREF-89 dla składowych poziomych jest znacznie mniejszy od 1 cm w stosunku do punktów EUREF-POL, natomiast dla składowej wysokościowej należy oszacować go na około 1cm (oznacza to błąd względny boku na poziomie 1*10-7 lub mniej).

  W ramach umowy wykonano również przeliczenia współrzędnych istniejącej osnowy SAG-SW do nowego układu.

  Szczególnie pomocną okolicznością w uzyskaniu wysokiej dokładności w przeliczaniu dotychczas stosowanych układów na EUREF-89 było uzyskanie w tymże Zakładzie w tym samym czasie modelu quasi-geoidy o wysokiej dokładności.

  Logiczną kontynuacją prac nad krajową siecią geodezyjną będzie ujednolicenie w ramach Europy układu wysokościowego.

  Powrót na początek strony powrót do strony głównej zakładu

  Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 7 marca 2005